50 Bybelverse oor liefde

Vind Uit U Aantal Engel

Die essensie van Christelike geloof draai om liefde – die grondliggende liefde van God vir die mensdom, bewys deur die offer van Jesus Christus, en ons wederkerige liefde vir God, uitgedruk deur aanbidding. Hierdie artikel delf in wat die Bybel, die hoeksteen van Christelike geloof, oor liefde sê. Deur 'n omvattende lys skrifture saam te stel, het dit ten doel om ons begrip van God se liefde en die manifestasie daarvan in ons lewens te verryk. Hierdie verse bied nie net geestelike leiding nie, maar moedig ons ook aan om hierdie goddelike liefde na ander uit te brei, en sodoende ons geloof en konneksie met die wêreld rondom ons te verdiep.As Christene word ons geloof in God gedefinieer deur liefde – God se liefde vir ons deur sy seun Jesus Christus op te offer en ons liefde vir God wat ons deur aanbidding uitdruk.So, wat sê die Bybel oor liefde?Ons het 'n lys skrifture saamgestel wat ons daaglikse lewens sal inlig oor God se liefde vir ons. Maak hierdie deel van jou daaglikse Bybellesings en gebruik dit om die liefde wat jy met die wêreld deel, te vergroot.

Verken die volgende Bybelonderwerpe:50 Bybelverse oor liefde

Bybelverse oor liefde

Johannes 3:16

Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Johannes 15:13

Groter liefde het niemand as dit nie: om jou lewe vir jou vriende af te lê.

1 Petrus 4:8

Bo alles moet julle mekaar innig liefhê, want liefde bedek ’n menigte sondes.Romeine 5:8

Maar God bewys sy eie liefde vir ons hierin: Toe ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf.

Psalms 86:15

Maar U, Here, is 'n barmhartige en genadige God,
stadig tot toorn, oorvloedig in liefde en trou.

1 Korinthiërs 16:14

Doen alles in liefde.

Johannes 13:34-35

'n Nuwe opdrag gee Ek julle: Wees lief vir mekaar. Soos Ek julle liefgehad het, so moet julle mekaar liefhê.35Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle mekaar liefhet.

1 Korinthiërs 13:13

En nou bly hierdie drie: geloof, hoop en liefde. Maar die grootste hiervan is liefde.

Johannes 14:15

As jy my liefhet, hou my opdragte.16En Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir jou 'n ander Voorspraak gee om jou te help en vir ewig by jou te wees—17die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie aanvaar nie, want dit sien hom nie en ken hom nie. Maar jy ken hom, want hy woon by jou en sal in jou wees.

Kolossense 3:14

En trek oor al hierdie deugde liefde aan, wat hulle almal in volmaakte eenheid saambind.

1 Johannes 4:7-8

Liewe vriende, laat ons mekaar liefhê, want liefde kom van God. Elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.8Wie nie liefhet nie, ken God nie, want God is liefde.

Spreuke 10:12

Haat verwek konflik,
maar liefde bedek alle onreg.

Romeine 12:9-10

Liefde moet opreg wees. Haat wat sleg is; vashou aan wat goed is.10Wees in liefde aan mekaar toegewy. Eer mekaar bo julleself.

Wat sê God oor liefde?

Liefde is geduldig, liefde is vriendelik. Dit beny nie, dit spog nie, dit is nie trots nie. Dit doen nie oneer aan ander nie, dit is nie selfsoekend nie, dit word nie maklik kwaad gemaak nie, dit hou geen rekord van verkeerde dinge nie. Bo alles, bewaar jou hart, want alles wat jy doen vloei daaruit.

vinnige gospel lofprysing en aanbidding liedere

Wat is God se volmaakte liefde?

Volmaakte liefde word gedemonstreer deur Jesus Christus – God in menslike vlees op aarde. Volmaakte Liefde is volledig, alles verterende, met geen spore van twyfel in die krag God.

Wat is die grootste gebod?

En hy sê vir hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die groot en eerste gebod. En 'n tweede is soos dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Van hierdie twee gebooie hang die hele Wet en die Profete af.

Bybelverse oor die liefde van God

1 Kronieke 16:34

Loof die Here, want Hy is goed;
sy liefde is vir ewig.

1 Johannes 4:18-19

Daar is geen vrees in liefde nie. Maar volmaakte liefde dryf vrees uit, want vrees het met straf te doen. Die een wat vrees, word nie volmaak in liefde nie.19Ons het lief omdat hy ons eerste liefgehad het.

Spreuke 17:17

'n Vriend het te alle tye lief,
en 'n broer word gebore vir 'n tyd van teëspoed.

Sefanja 3:17

Die Here jou God is met jou,
die Magtige Kryger wat red.
Hy sal groot behae in jou hê;
in sy liefde sal hy jou nie meer bestraf nie,
maar sal oor jou jubel met sang.

Miga 6:8

Hy het jou gewys, o sterfling, wat goed is.
En wat vereis die Here van jou?
Om regverdig op te tree en barmhartigheid lief te hê
en om nederig met jou God te wandel.

betekenis van hekke in die Bybel

Efesiërs 4:2

Wees heeltemal nederig en sagmoedig; wees geduldig, verdra mekaar in liefde.

2 Korintiërs 5:14

Want Christus se liefde dwing ons, want ons is oortuig daarvan dat een vir almal gesterf het, en daarom het almal gesterf.

Lukas 6:35

Maar wees lief vir jou vyande, doen goed aan hulle en leen aan hulle sonder om te verwag om iets terug te kry. Dan sal julle loon groot wees, en julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat Hy goedhartig is teenoor die ondankbares en goddeloses.

Efesiërs 5:25-27

Mans, wees lief vir julle vrouens, net soos Christus die kerk liefgehad het en Homself vir haar oorgegee het26om haar heilig, reinigend te maak[ a ]haar by die wassing met water deur die woord,27en om haar aan homself voor te stel as 'n stralende kerk, sonder vlek of rimpel of enige ander gebrek, maar heilig en onberispelik.

50 Bybelverse oor liefde

Bybelverse oor liefde vir ander

Nehemia 9:17-18

Hulle het geweier om te luister en het nie die wonderwerke wat jy onder hulle gedoen het, onthou nie. Hulle het hardnekkig geword en in hul rebellie 'n leier aangestel om na hul slawerny terug te keer. Maar U is 'n vergewensgesinde God, genadig en barmhartig, lankmoedig en vol liefde. Daarom het U hulle nie in die steek gelaat nie,18selfs wanneer hulle vir hulle 'n beeld van 'n kalf gegooi het en gesê het: Dit is jou god wat jou uit Egipte laat optrek het, of wanneer hulle verskriklike godslasteringe gepleeg het.

Psalms 107:8-9

Laat hulle die Here dank vir sy onfeilbare liefde
en sy wonderdade vir die mensdom,
9want die dorstiges versadig Hy
en vul die hongeriges met goeie dinge.

Galasiërs 5:13-14

Julle, my broers en susters, is geroep om vry te wees. Maar moenie jou vryheid gebruik om die vlees te geniet nie; dien mekaar eerder nederig in liefde.14Want die hele wet word vervul deur hierdie een gebod na te kom: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Galasiërs 5:22-23

Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, verdraagsaamheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid,23sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar geen wet nie.

Romeine 13:8

Laat geen skuld uitstaande bly nie, behalwe die voortdurende skuld om mekaar lief te hê, want wie ander liefhet, het die wet vervul.

Psalms 36:5-6

U liefde, Here, reik tot in die hemel,
u trou tot in die lug.
6U geregtigheid is soos die hoogste berge,
u geregtigheid soos die groot diepte.
U, Here, bewaar beide mense en diere.

Efesiërs 5:1-2

Volg dus God se voorbeeld as geliefde kinders2en wandel in die weg van liefde, net soos Christus ons liefgehad het en Homself vir ons oorgegee het as 'n geurige offer en offer aan God.

1 Johannes 2:9-10

Enigeen wat beweer dat hy in die lig is, maar 'n broer of suster haat, is steeds in die duisternis.10Elkeen wat sy broer en suster liefhet, leef in die lig, en daar is niks in hulle wat hulle laat struikel nie.

1 Johannes 3:1

Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! En dit is wat ons is! Die rede waarom die wêreld ons nie ken nie, is dat dit hom nie geken het nie.

1 Johannes 3:16-18

Dit is hoe ons weet wat liefde is: Jesus Christus het sy lewe vir ons afgelê. En ons behoort ons lewens af te lê vir ons broers en susters.17As iemand materiële besittings het en 'n broer of suster in nood sien, maar geen medelye met hulle het nie, hoe kan die liefde van God in daardie persoon wees?18Liewe kinders, laat ons nie liefhê met woorde of spraak nie, maar met dade en in waarheid.

1 Johannes 4:9-11

Dit is hoe God sy liefde onder ons betoon het: Hy het sy enigste Seun na die wêreld gestuur sodat ons deur Hom kan lewe.10Dit is liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes.elfLiewe vriende, aangesien God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê.

Hooglied 2:4

Laat hy my na die banketsaal lei,
en laat sy vaandel oor my liefde wees.

Skrifte oor Liefde

Romeine 13:9-10

Die gebooie: Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander opdrag daar ook al mag wees, word saamgevat in hierdie een gebod: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.10Liefde doen geen skade aan 'n naaste nie. Daarom is liefde die vervulling van die wet.

Hooglied 8:6-7

Plaas my soos 'n seël oor jou hart,
soos 'n seël op jou arm;
want liefde is so sterk soos die dood,
sy jaloesie onwrikbaar soos die graf.
Dit brand soos brandende vuur,
soos 'n magtige vlam.
7Baie waters kan die liefde nie uitblus nie;
riviere kan dit nie wegvee nie.
As mens sou gee
al die rykdom van 'n mens se huis vir liefde,
dit sou heeltemal geminag word.

Galasiërs 2:20

Ek is saam met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou in die liggaam leef, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en Homself vir my gegee het.

Psalm 89:2

Ek sal verklaar dat u liefde vir ewig vasstaan,
dat u u trou in die hemel self bevestig het.

Psalms 119:64

Die aarde is gevul met u liefde, Here;
leer my u verordeninge.

1 Petrus 1:22

Noudat julle julleself gereinig het deur die waarheid te gehoorsaam sodat julle opregte liefde vir mekaar het, moet julle mekaar innig liefhê, uit die hart.

Matteus 22:37-39

Jesus het geantwoord: ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.’38Dit is die eerste en grootste gebod.39En die tweede is soortgelyk: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’

swartwitpens starr robert plant

Romeine 8:37-39

Nee, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.38Want ek is oortuig daarvan dat geen dood of lewe, geen engele of demone, nie die hede of die toekoms of enige kragte nie,39geen hoogte of diepte of enigiets anders in die hele skepping sal ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

50 Bybelverse oor liefde

Liefdesverse

1 Timoteus 1:7

Hulle wil onderwysers van die wet wees, maar hulle weet nie waarvan hulle praat of wat hulle so met selfvertroue beaam nie.

1 Petrus 2:17

Toon behoorlike respek aan almal, wees lief vir die familie van gelowiges, vrees God, eer die keiser.

Josua 22:5

Maar wees baie versigtig om die gebod en die wet te onderhou wat Moses, die kneg van die Here, jou gegee het: om die Here jou God lief te hê, om Hom in gehoorsaamheid te wandel, sy gebooie te onderhou, aan Hom vas te hou en Hom te dien jou hele hart en met jou hele siel.

Jesaja 54:10

Vir my is dit soos die dae van Noag,
toe ek gesweer het dat die waters van Noag nooit weer die aarde sou bedek nie.
So nou het ek gesweer om nie vir jou kwaad te wees nie,
om jou nooit weer te bestraf nie.
10Al word die berge geskud
en die heuwels word verwyder,
tog sal my onfeilbare liefde vir jou nie wankel nie
en my vredesverbond nie verwyder word nie,
sê die Here, wat Hom oor jou ontferm.

Spreuke 3:3-4

Laat liefde en getrouheid jou nooit verlaat nie;
bind hulle om jou nek,
skryf dit op die tafel van jou hart.
4Dan sal jy guns en 'n goeie naam wen
in die oë van God en mens.

1 Tessalonisense 3:12

Mag die Here julle liefde vir mekaar en vir almal laat toeneem en oorloop, net soos ons s'n vir julle.

1 Korinthiërs 13:4-7

Liefde is geduldig liefde is vriendelik. Dit beny nie, dit spog nie, dit is nie trots nie.5Dit doen nie oneer aan ander nie, dit is nie selfsoekend nie, dit word nie maklik kwaad gemaak nie, dit hou geen rekord van verkeerde dinge nie.6Die liefde verlustig hom nie in die bose nie, maar is bly saam met die waarheid.7Dit beskerm altyd, vertrou altyd, hoop altyd, hou altyd vol.

Psalms 63:3

Want jou liefde is beter as die lewe,
my lippe sal U verheerlik.

Afsluiting

Ten slotte dien hierdie versameling van 50 Bybelverse oor liefde as 'n kragtige herinnering aan die sentrale rol van liefde in die Christelike geloof. Hierdie skrifture, afkomstig uit verskeie dele van die Bybel, belig die diepte en breedte van God se liefde, die belangrikheid daarvan om ander lief te hê, en die transformerende krag van liefde in ons lewens. Deur hierdie leringe te omhels en te deel, kan Christene hul geestelike reis verdiep, sterker verhoudings bevorder, en die vreugde en vervulling ervaar wat voortspruit uit 'n lewe wat gewortel is in liefde, soos geleer en geïllustreer deur Jesus Christus.

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: