50 Bybelverse oor liefde

As Christene word ons geloof in God gedefinieer deur liefde - God se liefde vir ons deur sy seun Jesus Christus op te offer en ons liefde vir God wat ons deur aanbidding uitdruk.

Wat sê die Bybel dan oor liefde?Ons het 'n lys geskrifte saamgestel wat ons daaglikse lewens sal inlig oor God se liefde vir ons. Maak hierdie deel van u daaglikse Bybellees en gebruik dit om die liefde wat u met die wêreld deel, te verhoog.Verken die volgende Bybelonderwerpe:

Bybelverse oor liefde

Johannes 3:16

Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.Johannes 15:13

Groter liefde het niemand as dit nie: om jou lewe vir jou vriende af te lê.

1 Petrus 4: 8

Wees veral lief vir mekaar, want liefde bedek 'n menigte sondes.

Romeine 5: 8

Maar God demonstreer sy eie liefde vir ons hierin: Terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf.Psalms 86:15

Maar U, Here, is 'n barmhartige en genadige God,
traag tot woede, vol liefde en trou.

1 Korintiërs 16:14

Doen alles in liefde.

Johannes 13: 34-35

Ek gee julle 'n nuwe opdrag: Wees lief vir mekaar. Soos Ek julle liefgehad het, moet julle mekaar ook liefhê.35Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle mekaar liefhet.

laventel seep resep koue proses

1 Korintiërs 13:13

En nou bly hierdie drie: geloof, hoop en liefde. Maar die grootste hiervan is liefde.

Johannes 14:15

Hou my opdragte as u my liefhet.16En ek sal die Vader vra, en hy sal julle nog 'n advokaat gee om julle te help en vir ewig by julle te wees -17die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie aanvaar nie, want dit sien hom nie en ken hom nie. Maar jy ken hom, want hy woon by jou en sal in jou wees.

Kolossense 3:14

En oor al hierdie deugde beklee liefde, wat hulle almal in volmaakte eenheid saambind.

1 Johannes 4: 7-8

Liewe vriende, laat ons mekaar liefhê, want liefde kom van God. Almal wat liefhet, is uit God gebore en ken God.8Wie nie liefhet nie, ken God nie, want God is liefde.

Spreuke 10:12

Haat veroorsaak konflik,
maar liefde bedek alle ongeregtighede.

Romeine 12: 9-10

Liefde moet opreg wees. Haat wat boos is; hou vas aan wat goed is.10Wees in liefde aan mekaar toegewy. Eer mekaar bo julleself.

Wat sê God oor liefde?

Liefde is geduldig, liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, dit roem nie, dit is nie trots nie. Dit oneer nie ander nie, dit is nie selfsoekend nie, dit is nie maklik kwaad nie, dit hou geen rekord van onreg nie. Beskerm u hart bo alles, want alles wat u doen, vloei daaruit voort.

Wat is God se volmaakte liefde?

Volmaakte liefde word bewys deur Jesus Christus - God in menslike vlees op aarde. Perfekte liefde is volledig, verterend, sonder twyfel in die krag van God.

Wat is die grootste gebod?

En hy sê vir hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die groot en eerste gebod. En 'n tweede is soos volg: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Op hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete af.

Bybelverse oor die liefde van God

1 Kronieke 16:34

Dank die Here, want Hy is goed;
sy liefde bly vir ewig.

1 Johannes 4: 18-19

Daar is geen vrees in liefde nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees het te doen met straf. Die een wat vrees, word nie volmaak in liefde nie.19Ons is lief omdat hy ons eerste liefgehad het.

Spreuke 17:17

'N Vriend is te alle tye lief,
en 'n broer word gebore vir 'n tyd van teëspoed.

Sefanja 3:17

Die Here jou God is met jou,
die Mighty Warrior wat red.
Hy sal groot vreugde in jou hê;
in sy liefde sal hy jou nie meer bestraf nie,
maar sal bly wees oor jou met sang.

Miga 6: 8

Hy het jou gewys, o sterflike, wat goed is.
En wat eis die Here van u?
Om regverdig op te tree en om genade lief te hê
en om nederig met u God te wandel.

Efesiërs 4: 2

Wees heeltemal nederig en saggeaard; wees geduldig en verdra mekaar in liefde.

2 Korintiërs 5:14

Want Christus se liefde dwing ons, omdat ons oortuig is dat een vir almal gesterf het en daarom almal gesterf het.

Lukas 6:35

Maar wees lief vir jou vyande, doen goed aan hulle en leen aan hulle sonder om iets terug te verwag. Dan sal u beloning groot wees, en u sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy goed is vir die ondankbare en goddelose.

Efesiërs 5: 25-27

Mans, julle moet jul vroue liefhê, net soos Christus die kerk liefgehad en homself vir haar oorgegee het26om haar heilig, reinigend te maak[ aan ]haar deur die was met water deur die woord,27en haar aan homself voor te stel as 'n stralende kerk, sonder vlek of rimpel of enige ander gebrek, maar heilig en onberispelik.

Bybelverse oor liefde vir ander

Nehemia 9: 17-18

Hulle wou nie luister nie en onthou nie die wonderwerke wat u onder hulle verrig het nie. Hulle het hardnekkig geword en in hul opstand 'n leier aangestel om na hul slawerny terug te keer. Maar u is 'n vergewensgesinde God, genadig en deernisvol, lankmoedig en vol liefde. Daarom het jy hulle nie verlaat nie,18selfs toe hulle vir hulleself 'n beeld van 'n kalf gegooi het en gesê het: 'Dit is jou god wat jou uit Egipte laat optrek het', of as hulle vreeslike godslasteringe begaan het.

Psalms 107: 8-9

Laat hulle die Here dank vir sy onfeilbare liefde
en sy wonderlike dade vir die mensdom,
9want hy versadig die dors
en vul die hongeriges met goeie dinge.

Galasiërs 5: 13-14

Julle, my broers en susters, is geroep om vry te wees. Maar gebruik nie u vryheid om die vlees te geniet nie; dien eerder mekaar in liefde.14Want die hele wet word vervul deur hierdie een gebod na te kom: Wees lief vir jou naaste soos jouself.

Galasiërs 5: 22-23

Maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, verdraagsaamheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid,2. 3sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar geen wet nie.

Romeine 13: 8

Laat geen skuld uitstaande bly nie, behalwe die voortdurende skuld om mekaar lief te hê, want wie ander liefhet, het die wet vervul.

Psalms 36: 5-6

U liefde, Here, reik tot in die hemel,
u trou aan die lug.
6U geregtigheid is soos die hoogste berge,
u geregtigheid soos die groot diepte.
U, Here, bewaar mense en diere.

Efesiërs 5: 1-2

Volg dus God se voorbeeld as kinders wat baie lief is2en wandel in die weg van liefde, net soos Christus ons liefgehad het en Homself vir ons oorgegee het as 'n geurige offer en offer aan God.

1 Johannes 2: 9-10

Enigiemand wat beweer dat hy in die lig is, maar 'n broer of suster haat, is steeds in die duisternis.10Almal wat hul broer en suster liefhet, leef in die lig, en daar is niks in hulle om hulle te laat struikel nie.

1 Johannes 3: 1

Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, sodat ons kinders van God genoem kan word! En dit is wat ons is! Die rede waarom die wêreld ons nie ken nie, is omdat dit hom nie geken het nie.

1 Johannes 3: 16-18

Dit is hoe ons weet wat liefde is: Jesus Christus het sy lewe vir ons afgelê. En ons behoort ons lewens vir ons broers en susters af te lê.17As iemand materiële besittings het en 'n broer of suster in nood sien, maar hulle nie jammer kry nie, hoe kan die liefde van God dan in daardie persoon wees?18Liewe kinders, laat ons nie liefhê met woorde of spraak nie, maar met dade en in waarheid.

1 Johannes 4: 9-11

Dit is hoe God sy liefde onder ons getoon het: Hy het sy enigste Seun na die wêreld gestuur sodat ons deur hom kan lewe.10Dit is liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as 'n versoeningsoffer vir ons sondes.elfLiewe vriende, aangesien God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê.

Hooglied 2: 4

Laat hy my na die banketsaal lei,
en laat sy vaandel oor my liefde wees.

solo -gospelliedere om by die kerk te sing

Skrif oor liefde

Romeine 13: 9-10

Die gebooie: Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander opdrag ook al mag wees, word saamgevat in hierdie opdrag: Wees jou naaste lief soos jouself.10Liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is liefde die vervulling van die wet.

Hooglied 8: 6-7

Plaas my soos 'n seël oor u hart,
soos 'n seël op jou arm;
want liefde is so sterk soos die dood,
sy jaloesie onwrikbaar soos die graf.
Dit brand soos brandende vuur,
soos 'n magtige vlam.
7Baie waters kan die liefde nie blus nie;
riviere kan dit nie wegvee nie.
As 'n mens sou gee
al die rykdom van 'n mens se huis vir liefde,
dit sou heeltemal verag word.

Galasiërs 2:20

Ek is saam met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou in die liggaam leef, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het.

Psalm 89: 2

Ek sal verklaar dat u liefde vir ewig vasstaan,
dat u u trou in die hemel self gevestig het.

Psalms 119: 64

Die aarde is gevul met u liefde, Here;
leer my u bevele.

1 Petrus 1:22

Noudat julle julleself gesuiwer het deur die waarheid te gehoorsaam, sodat julle opregte liefde vir mekaar het, moet julle mekaar uit die hart innig liefhê.

Matteus 22: 37-39

Jesus antwoord: 'Wees lief vir die Here jou God met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.'38Dit is die eerste en grootste gebod.39En die tweede is soos volg: 'Wees lief vir jou naaste soos jouself.'

Romeine 8: 37-39

Nee, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.38Want ek is daarvan oortuig dat nóg die dood of die lewe, nóg engele of demone, nie die hede of die toekoms, of enige magte,39nóg hoogte of diepte, of enigiets anders in die hele skepping, sal ons kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, onse Here.

Liefdesverse

1 Timoteus 1: 7

Hulle wil onderwysers in die wet wees, maar hulle weet nie waarvan hulle praat nie, of wat hulle met selfvertroue bevestig.

1 Petrus 2:17

Toon behoorlike respek vir almal, wees lief vir die gesin van gelowiges, vrees God, eer die keiser.

Josua 22: 5

Maar wees baie versigtig om die gebod en die wet te onderhou wat Moses, die kneg van die Here aan u gegee het: om die Here u God lief te hê, om in gehoorsaamheid aan hom te wandel, sy gebooie te onderhou, hom vas te hou en saam met hom te dien met jou hele hart en met jou hele siel.

Jesaja 54:10

Vir my is dit soos die dae van Noag,
toe ek sweer dat die waters van Noag nooit weer die aarde sou bedek nie.
So nou het ek gesweer om nie vir jou kwaad te wees nie,
om jou nooit weer te bestraf nie.
10Al skud die berge
en die heuwels word verwyder,
maar my onwankelbare liefde vir jou sal nie wankel nie
en my vredesverbond word nie verwyder nie,
sê die Here, wat Hom oor jou ontferm.

Spreuke 3: 3-4

Laat liefde en trou jou nooit verlaat nie;
bind dit om jou nek,
skryf dit op die tafel van jou hart.
4Dan wen u guns en 'n goeie naam
in die oë van God en die mens.

1 Tessalonisense 3:12

Mag die Here u liefde laat toeneem en oorloop vir mekaar en vir almal, net soos ons s'n vir u doen.

1 Korintiërs 13: 4-7

Liefde is geduldig liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, dit roem nie, dit is nie trots nie.5Dit oneer nie ander nie, dit is nie selfsoekend nie, dit is nie maklik kwaad nie, dit hou geen rekord van onreg nie.6Liefde verlustig hom nie in die kwaad nie, maar verheug hom oor die waarheid.7Dit beskerm altyd, vertrou altyd, hoop altyd, volhard altyd.

Psalms 63: 3

Omdat u liefde beter is as die lewe,
my lippe sal jou verheerlik.

Afsluiting

Liefde is noodsaaklik vir ons Christelike lewenswandel. Deel hierdie tekste en werk om God se instruksies oor liefde in u daaglikse lewe op te neem. U sal vind dat die deel van liefde u geluk en geestelike vervulling bring.

Interessante Artikels