Bybelverse oor gate van die tempel

Vind Uit U Aantal Engel

Die Skrif sê nie vir ons dat die hel onder die grond is nie. Die Bybel leer ons ook nie dat die hemel aan die hemel is nie. Die Bybel impliseer egter dat die aarde en die hemel 'n poort is na die hemel en die hel.Die aarde is die poort na die hel en die hemel is die poort na die hemel.gelei zeppelin baskitaarspeler

Wat simboliseer 'n poort in die Bybel?

In die Bybel simboliseer 'n poort 'n natuurlike toegangspunt tot iets geesteliks. Die lug is byvoorbeeld 'n poort na die hemel, die grond of die aarde is 'n poort na die hel, en Christus is die poort na die teenwoordigheid van God.Wat is 'n geestelike poort?

Geestelike hekke is gange om deur geestelike bestemmings te gaan of uit te gaan.

Watter engel is by die poorte van die hemel?

Die poorte van die hemel word bewaak deur die Heilige Petrus (die bewaarder van die sleutels van die koninkryk).Die grond of stof van die aarde is 'n poort na die hel

Hemel en hel is nie fisies 'n plek nie. Hulle bestaan ​​op geestelike gebied. Maar hul onderskeie toegangspoorte bestaan ​​wel in ons fisiese wêreld. Die poort na die hel is spesifiek die aardse grond en die poort na die hemel is in die lug.

Die lug stel die atmosfeer voor en die grond verteenwoordig dinge wat onder ons is.

Die poort na die hemel

Bybelverse beskryf die lug wat oopmaak om 'n poort na die hemel of die paradys te vorm:10En dadelik uit die water opkom, sien hy die hemel het oopgegaan en die Gees soos 'n duif wat op hom neerdaal:elfEn daar kom 'n stem uit die hemel wat sê: U is my geliefde Seun in wie ek 'n welbehae het.

Markus 1: 10-11 King James Version (KJV)

Die Bybelvers hierbo impliseer dat die lug oopgegaan het om die hemele bloot te stel. Ons weet dat duiwe in die lug vlieg en 'n natuurlike neiging is om op te kyk wanneer u 'n plas water verlaat. Hierdie skrif beskryf die lug as 'n poort na die koninkryk.

Toe Esegiël deur die Here besoek word, beskryf hy ook 'n opening van die hemel:

En in die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde dag van die maand, toe ek onder die gevangenes was by die rivier die Kebar, die hemele is oopgemaak , en ek het gesigte van God gesien.

Esegiël 1: 1 King James Version (KJV)

Esegiël stop nie daar nie. Hy beskryf verder die besonderhede van sy visie in die noorde:

4En ek kyk, en kyk, daar kom 'n stormwind uit die noorde, 'n groot wolk , en 'n vuur wat opkom, en 'n helderheid daar rondom, en uit die middel daarvan soos die kleur van amber, uit die middel van die vuur.5Ook uit die middel daarvan het die gelykenis van vier lewende wesens gekom. En dit was hulle voorkoms; hulle het die gelykenis van 'n man gehad.

Esegiël 1: 4-5 King James Version (KJV)

In die boek Jesaja beskryf hy 'n soortgelyke visioen van die hemel wat van bo af geskeur of oopgeskeur word:

Ag, dat jy wou skei die hemele dat u wil afkom, sodat die berge voor u aangesig kan vloei,

Jesaja 64: 1 King James Version (KJV)

Uiteindelik beskryf die boek Openbaring die opening van die hemel as 'n weg vir die wederkoms van Jesus Christus:

En ek het gesien hemel oopgemaak het , en kyk, 'n wit perd; en hy wat op hom sit, is Getrou en Waaragtig genoem, en in geregtigheid oordeel en voer hy oorlog.

Openbaring 19:11 King James Version (KJV)

Die Skrifteks stel vas dat die hemel nie letterlik in die lug is nie. Die lug gaan eerder oop om 'n uitsig op die hemel te gee. Die lug is in wese die poort wat oopmaak om die hemel bloot te stel.

Die poort na die hel

Net soos die poort na die hemel daarbo rus, bestaan ​​die poort na die hel in die teenoorgestelde rigting. Die poort na die hel is in die grond:

vyftienEn waar is my hoop nou? wat my hoop betref, wie sal dit sien?16Hulle sal afgaan na die tralies van die kuil, as ons rus saam is in die stof .

Job 17: 15-16 King James Version (KJV)

Die aarde word dikwels beskryf as die poort of mond van die hel, Daarom het die hel haar vergroot en haar mond sonder mate oopgemaak (Jesaja 5.14 KJV), Hulle sal sê: 'Soos 'n mens die aarde ploeg en opbreek, so is ons bene by die bek van die graf verstrooi.' (Psalm 141: 7 New International Version NIV).

In Openbaring 9 het Satan die poort na die afgrond oopgemaak en sy sprinkaanleër vrygelaat, Ek het 'n ster uit die hemel op die aarde sien neerval, en aan hom is die sleutel van die put gegee. En hy maak die put oop; en daar kom 'n rook uit die put ... En daar kom sprinkane op die aarde uit die rook (Openbaring 9: 1-3).

Elkeen van die verse hierbo impliseer sterk dat net soos die hemel as die geestelike poort na die hemel dien, die aarde of die aarde as die geestelike poort na die hel dien.

Poorte na die hemel en die hel in die Bybel

Die hoogtes is egter nie verwyder nie; die mense het voortgegaan om daar offers te bring en wierook te brand. Jotham het die boonste poort van die tempel van die Here herbou.

2 Konings 15:35 New International Version (NLV)

Op bevel van die koning is 'n kis gemaak en buite neergesit by die poort van die tempel van die Here.

2 Kronieke 24: 8 New International Version (NIV)

en Jesus het in die tempelhowe in Salomo se Kolonnade geloop.

Johannes 10:23 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Terwyl die man vir Petrus en Johannes vasgehou het, was al die mense verstom en het na hulle gehardloop in die plek met die naam van Salomo se Kolonnade.

Handelinge 3:11 New International Version (NAV)

Die apostels het baie tekens en wonders onder die mense verrig. En al die gelowiges het vroeër bymekaargekom in Salomo se Kolonnade.

Handelinge 5:12 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Toe verhef die Gees my en bring my na die poort van die huis van die Here wat na die ooste kyk. Daar by die ingang van die poort was vyf-en-twintig man, en ek het onder hulle Jaazanja seun van Azur en Pelatja seun van Benaja, die leiers van die volk, gesien.

Esegiël 11: 1 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

Toe bring hy my na die ingang van die noordpoort van die huis van die Here, en ek sien vroue daar sit en rou oor die god Tammuz.

Esegiël 8:14 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Hy strek 'n hand uit en vat my aan die hare van my kop. Die Gees het my opgehef tussen aarde en hemel en in gesigte van God het hy my na Jerusalem geneem, na die ingang van die noordelike poort van die binnehof, waar die afgod wat tot jaloesie prikkel, gestaan ​​het.

Esegiël 8: 3 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

Toe sê hy vir my: Mensekind, kyk na die noorde. So kyk ek, en in die ingang noord van die poort van die altaar sien ek hierdie afgod van jaloesie.

Esegiël 8: 5 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

Toe bring die man my na die poort na die ooste,

Esegiël 43: 1 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

Bible Gateway

Gateways in the Bible - KJV

En Dawid het yster in groot hoeveelhede berei vir die spykers vir die deure van die poorte en die verbindings; en koper in oorvloed sonder gewig;

1 Kronieke 22: 3 King James Version (KJV)

En Hiskia het die kursusse van die priesters en die Leviete volgens hulle kursusse aangestel, elkeen volgens sy diens, die priesters en Leviete vir brandoffers en dankoffers, om te bedien en te dank en te loof in die poorte van die tente van die Here.

2 Kronieke 31: 2 King James Version (KJV)

Hef 'n vaandel op die hoë berg, verhef die stem vir hulle, skud die hand, dat hulle by die poorte van die edeles kan ingaan.

Jesaja 13: 2 King James Version (KJV)

En die sypaadjie langs die hekke, teenoor die lengte van die hekke, was die onderste sypaadjie.

Esegiël 40:18 King James Version (KJV)

En daar was vensters daarin en in die boë rondom, net soos die vensters: die lengte was vyftig el en die breedte vyf en twintig el.

Afro-Amerikaanse begrafnisliedjies
Esegiël 40:25 King James Version (KJV)

En hy het my na die binneste voorhof by die suidpoort gebring; en hy het die suidpoort gemeet volgens hierdie afmetings;

Esegiël 40:28 King James Version (KJV)

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: