Bybelverse oor te bly

Vind Uit U Aantal Engel

Wat beteken dit om in die Bybel te bly?

In Bybelverse, die woord vertoef beteken om te wag of te bly of in of op 'n plek te bly. Om geduldig op die Here te wag, is byvoorbeeld vertoef .En hy sê: Kyk nou, my here, draai tog in die huis van u dienaar in, en bly die hele nag en was u voete, en u sal vroeg opstaan ​​en u gang gaan. En hulle sê: Nee; maar ons sal die hele nag in die straat bly.Genesis 19: 2 King James Version (KJV)

Dit is die eerste verwysing na vertoefing in die bybel, en dit verwys na toe Lot aangebied het om die engele wat na Sodom en Gomorra gekom het, te huisves. In hierdie vers, die definisie van teer beteken om te bly , en het positiewe konnotasies van gasvryheid teenoor die boodskappers van God.

Die ander voorbeeld om betekenis uit te put, kom uit Genesis 45: 9, wat lui:

Haastig, gaan na my pa en sê vir hom: So sê u seun Josef: God het my die heer van die hele Egipte gemaak; dit bevat meer negatiewe konnotasies in die stelling, wat impliseer dat dit beteken om uit te stel.Genesis 45: 9 King James Version (KJV)

Beide hierdie betekenisse kan relevant wees vir ons wandelings met God, aangesien God ons aanmoedig om by verskeie geleenthede gasvryheid te betoon (sien Titus 1: 8 , 1 Petrus 4: 8-9 ). Deur gasvryheid te betoon, is een manier om liefde vir ons medemens te betoon, en weens Lot se gasvryheid en karakter is hy die oordeel gespaar wat God oor die stad Sodom en Gomorra gelê het.

Vertraag as uitstel

Aan die ander kant van die spektrum is ons vertraag omdat dit vertraag of uitstel. Uitstel is 'n probleem waarmee almal worstel, Christene wat nie weerstaan ​​nie. In 'n wêreld waarin ons voortdurend getuies is van sondige dade en gebeurtenisse van ons eweknieë, familie, kollegas en selfs politieke leiers, word ons geroep om hulle in kennis te stel van hul verkeerde dade, sowel as om hulle in kennis te stel.

Niemand hou daarvan om te hoor dat hulle verkeerd is nie, of dat dit wat hulle doen verkeerd is, sodat ons die waarskynlikste feit kan agterlaat dat dit 'n moeilike of negatiewe ervaring kan wees om hulle daaroor te konfronteer. Die manier waarop ons hierdie dinge aan ons mede -eweknieë voorlê, moet met takt en diskresie besin word en 'n aparte vers in gedagte hou oor die verwydering van die balk uit u eie oog (Matteus 7: 5).Selfs al het ons hierdie diskresie in gedagte gehou, terwyl ons seker maak dat u nie op gelyke of ernstiger wyse sondig nie, word ons versoek om nie op te tree nie. As iemand voor u sondig, bring dit so gou as moontlik na vore, om nie gedagtes of gevoelens van die betrokke party aan te wakker dat dit met 'n persoonlike wrok of kwaadwillige bedoeling na hulle toe gebring is nie. Weet dat as u nie u optrede vertraag nie, en u word ondersteun deur die woord van God, dat u woorde regverdig en regverdig sal verskyn. Onthou, as u deur die woord van God versterk word, word u geroep om daarvolgens te handel en sonder versuim, want u hoef nie self te raai as God agter u dade staan ​​nie.

Wat sê die Bybel oor Tarry?

Genesis 19: 2

En hy sê: Kyk nou, my here, draai tog in die huis van u dienaar in, en bly die hele nag en was u voete, en u sal vroeg opstaan ​​en u gang gaan. En hulle sê: Nee; maar ons sal die hele nag in die straat bly.

Genesis 27:44

En bly 'n paar dae by hom, totdat die woede van jou broer wegdraai;

Genesis 30:27

En Laban sê vir hom: As ek guns in u oë gevind het, bly ek uit ondervinding dat die HERE my om u ontwil geseën het.

Genesis 45: 9

Haastig, gaan op na my vader en sê vir hom: So sê u seun Josef: God het my die heer van die hele Egipte gemaak; kom af na my toe, bly nie!

Eksodus 12:39

En hulle het ongesuurde koeke gebak van die deeg wat hulle uit Egipte gebring het, want dit was nie gesuurd nie; omdat hulle uit Egipte verdryf is en nie kon bly nie, en hulle het ook nie vir hulself 'n eetgoed voorberei nie.

Eksodus 24:14

En hy sê vir die ouderlinge: Wag hier vir ons totdat ons weer by julle kom; en kyk, Aäron en Hur is by julle; as iemand iets te doen het, laat hom na hulle toe kom.

john lennon die beatle

Levitikus 14: 8

En hy wat gereinig moet word, moet sy klere was en al sy hare afskeer en hom in water was, sodat hy rein kan wees; en daarna sal hy in die laer kom en uit sy tent sewe dae.

Numeri 22:19

Daarom, bly tog ook hier hierdie nag, sodat ek kan weet wat die HERE meer vir my sal sê.

Rigters 5:28

Die moeder van Sisera kyk uit na 'n venster en roep deur die rooster: Waarom wag sy wa so lank? waarom die wiele van sy strydwaens vertraag?

Rigters 6:18

Gaan tog nie hiervandaan nie, totdat ek by jou kom, en bring my geskenk en bring dit voor jou. En hy sê: Ek sal bly totdat u weer kom.

Rigters 19: 6

En hulle het gaan sit en hulle altwee saam geëet en gedrink, want die vader van die dogter het vir die man gesê: Wees tog tevrede en bly die hele nag, en laat u hart vrolik wees.

geestelike liedere vir begrafnisse

Rigters 19: 9

En toe die man opstaan ​​om weg te gaan, sê hy en sy byvrou en sy dienskneg, sy skoonvader, die vader van die dogter, vir hom: Kyk, die dag kom nou aand, maar laat u die hele nag vertoef. die dag word tot 'n einde, bly hier, sodat u hart vrolik kan wees; en môre vroeg op pad, dat u huis toe kan gaan.

Rigters 19:10

Maar die man wou die nag nie vertoef nie, maar hy het opgestaan ​​en weggegaan en gekom teen Jebus, wat Jerusalem is; en daar was twee esels saam met hom, en sy byvrou was ook by hom.

Rut 1:13

Sou julle vir hulle vertoef totdat hulle groot geword het? sou u vir hulle bly as hulle nie mans het nie? nee, my dogters; want dit is vir my baie jammer dat die hand van die HERE teen my uitgegaan het.

Rut 3:13

Wag hierdie nag, en dit sal in die môre wees, as hy u die deel van 'n familielid wil doen, wel; laat hom die rol van die verwantskap doen; maar as hy nie die deel van 'n verwant aan u doen nie, dan sal ek aan u die deel van 'n verwantskap doen, soos die HERE leef: lê tot die môre toe.

1 Samuel 1:23

En haar man Elkana sê vir haar: Doen wat goed is in jou oë; bly totdat jy hom gespeen het; net die HERE bevestig sy woord. En die vrou het gebly en haar seun laat suig totdat sy hom gespeen het.

1 Samuel 10: 8

En jy moet voor my aangaan na Gilgal; en kyk, ek sal na jou toe kom om brandoffers te bring en dankoffers te offer; sewe dae moet jy bly totdat ek na jou toe kom en jou wys wat jy moet doen.

1 Samuel 14: 9

As hulle so vir ons sê: Wag totdat ons by julle kom; dan sal ons stilstaan ​​in ons plek en nie na hulle opgaan nie.

2 Samuel 10: 5

Toe hulle dit aan Dawid vertel, stuur hy hulle tegemoet, want die manne was baie skaam; en die koning sê: Wag in Jerigo totdat julle baard groot geword het, en keer dan terug.

2 Samuel 11:12

En Dawid het vir Uria gesê: Bly ook vandag hier, en môre laat ek jou vertrek. En Urija het die dag en die volgende dag in Jerusalem gebly.

2 Samuel 15:28

Kyk, ek sal in die vlakte van die woestyn vertoef totdat daar 'n woord van u kom om my te bevestig.

2 Samuel 18:14

Toe sê Joab: Ek mag nie so by u bly nie. En hy neem drie pyle in sy hand en stoot dit deur die hart van Absalom, terwyl hy nog in die middel van die eikebome gelewe het.

2 Samuel 19: 7

Staan dan nou op, gaan uit en spreek gemaklik tot u dienaars; jou van jou jeug af tot nou toe.

2 Konings 2: 2

En Elia sê vir Elísa: Bly tog hier! want die HERE het my na Bet -el gestuur. En Elísa sê vir hom: So waar as die HERE leef en jou siel lewe, ek sal jou nie verlaat nie. En hulle het afgegaan na Bet -el.

2 Konings 2: 4

En Elia sê vir hom: Elisa, bly tog hier! want die HERE het my na Jerigo gestuur. En hy sê: So waar as die HERE leef en u siel lewe, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het na Jerigo gekom.

2 Konings 2: 6

En Elia sê vir hom: Wag tog hier! want die HERE het my na die Jordaan gestuur. En hy sê: So waar as die HERE leef en u siel lewe, ek sal u nie verlaat nie. En hulle twee het verder gegaan.

2 Konings 7: 9

Toe sê hulle vir mekaar: Dit gaan nie goed met ons nie; hierdie dag is 'n goeie tyding, en ons swyg; mag die koning se huisgesin vertel.

2 Konings 9: 3

Neem dan die doos olie en giet dit op sy kop en sê: So spreek die HERE: Ek het jou tot koning gesalf oor Israel. Maak dan die deur oop en vlug, en moenie wag nie.

2 Konings 14:10

U het Edom inderdaad verslaan, en u hart het u verhef: heerlikheid hiervan, en bly tuis; ?

Kronieke 1: 19

Toe gaan daar [sekere] en vertel Dawid hoe die manne bedien is. En hy stuur hulle tegemoet, want die manne was baie skaam. En die koning sê: Wag in Jerigo totdat jou baard groot geword het en keer dan terug.

Psalms 101: 7

Wie bedrog pleeg, sal nie in my huis woon nie; wie leuens vertel, sal in my oë nie vertoef nie.

Spreuke 23:30

Die wat lank by die wyn vertoef; die wat gemengde wyn gaan soek.

Jesaja 46:13

Ek bring my geregtigheid nader; dit sal nie ver wees nie, en my heil sal nie vertoef nie;

Jeremia 14: 8

O Hoop van Israel, sy redder in tye van benoudheid, waarom sou u wees soos 'n vreemdeling in die land en as 'n reisiger wat afwyk om 'n nag te vertoef?

Habakuk 2: 3

Want die gesig is nog vir 'n vasgestelde tyd, maar aan die einde sal dit spreek en nie lieg nie; al bly dit, wag daarvoor; omdat dit sekerlik sal kom, sal dit nie bly nie.

Matteus 26:38

Dan sê Hy vir hulle: My siel is baie bedroef tot die dood toe; bly hier en waak saam met My.

Markus 14:34

En Hy sê vir hulle: My siel is bedroef tot die dood toe; bly hier en waak.

groen dag moddergeveg

Lukas 24:29

Maar hulle dwing hom en sê: Bly by ons, want dit is teen die aand, en die dag is ver. En hy het ingegaan om by hulle te vertoef.

Lukas 24:49

En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle;

Johannes 4:40

En toe die Samaritane na hom toe kom, het hulle hom gesmeek dat hy by hulle sou bly; en hy het daar twee dae gebly.

Johannes 21:22

Jesus sê vir hom: As ek wil dat hy bly totdat ek kom, wat het dit met jou te doen? volg my.

Johannes 21:23

Toe het hierdie uitspraak gegaan onder die broeders dat die dissipel nie moet sterwe nie; maar Jesus sê nie vir hom: Hy sal nie sterwe nie; maar as ek wil dat hy bly totdat ek kom, wat is dit vir u?

Handelinge 10:48

En hy het hulle beveel om gedoop te word in die Naam van die Here. Toe bid hulle hom om sekere dae te bly.

Handelinge 18:20

Toe hulle wou hê dat hy langer by hulle moes bly, het hy dit nie toegestem nie;

Handelinge 28:14

Waar ons broers gevind het en ons wou sewe dae by hulle bly; en so het ons na Rome gegaan.

1 Korintiërs 11:33

Daarom, my broeders, as julle bymekaarkom om te eet, bly een vir mekaar.

1 Korintiërs 16: 7

Want ek sal jou terloops nie nou sien nie; maar ek vertrou om 'n rukkie by u te bly as die Here dit toelaat.

1 Korintiërs 16: 8

Maar ek sal tot Pinkster in Efese vertoef.

1 Timoteus 3:15

Maar as ek lank bly, sodat jy kan weet hoe jy jou moet gedra in die huis van God, die kerk van die lewende God, die pilaar en grondslag van die waarheid.

Hebreërs 10:37

Nog 'n rukkie, en hy wat sal kom, sal kom en nie vertoef nie.

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: