Bybelverse oor musiek

Vind Uit U Aantal Engel

Van die ou testament tot die nuwe spreek baie Bybelse geskrifte oor musiek, musikante, musiekinstrumente en liedere. Hier is 'n uitgebreide lys van Bybelverse oor musiek. Geniet dit!Psalm 98: 4Juig tot eer van die Here, die hele aarde,
bars uit in jubelende liedjie met musiek;Job 35: 10-11

Maar niemand sê: ‘Waar is God, my Skepper,
wat liedjies in die nag gee,
elfwat ons meer leer as wat hy die diere van die aarde leer
en maak ons ​​wyser as[ b ]die voëls in die lug? ’Psalm 33: 2

Prys die Here met die harp;
maak vir hom musiek op die tien-snaar lier.

Rigters 5: 3Hoor dit, julle konings! Luister, owerstes!
Ek, selfs ek, sal tot eer van die Here sing;
Ek sal die Here, die God van Israel, met lof prys.

Nehemia 12:27

By die inwyding van die muur van Jerusalem is die Leviete gesoek van waar hulle gewoon het en na Jerusalem gebring om die toewyding met dankliedere en die musiek van simbale, harpe en liere met vreugde te vier.

Psalm 27: 6

Dan sal my kop verhewe wees
bo die vyande wat my omring;
by sy heilige tent sal ek offer met vreugdegeroep;
Ek sal sing en musiek maak vir die Here.

Psalm 57: 7

My hart, o God, is standvastig,
my hart is standvastig;
Ek sal sing en musiek maak.

Psalm 81: 1-2

Sing van blydskap tot eer van God ons sterkte;
roep hard vir die God van Jakob!
2Begin die musiek, slaan op die tamboeryn,
speel die melodieuse harp en lier.

Psalm 87: 7

Terwyl hulle musiek maak, sing hulle,
Al my fonteine ​​is in jou.

Psalm 92: 3

op die musiek van die tien-snare lier
en die melodie van die harp.

Psalm 95: 2

Laat ons met danksegging voor hom uitkom
en prys hom met musiek en sang.

Psalm 108: 1

My hart, o God, is standvastig;
Ek sal sing en met my hele siel musiek maak.

Psalm 144: 9

Ek sal 'n nuwe lied vir u sing, my God;
op die lier met tien snare sal ek vir jou musiek maak,

Psalm 147: 7

Sing tot eer van die Here met dankbare lof;
maak musiek vir ons God op die harp.

Psalm 149: 3

Laat hulle sy naam met dans prys
en maak vir hom musiek met tamboeryn en harp.

Psalm 150: 1-6

Prys God in sy heiligdom;
loof Hom in sy magtige hemel.
2Prys hom vir sy dade van krag;
prys hom vir sy uitnemende grootheid.
3Loof hom met die blaas van die basuin,
loof hom met die harp en lier,
4loof hom met tamboeryn en dans,
prys hom met die snare en pyp,
5prys hom met die botsing van simbale,
prys hom met dawerende simbale.

6Laat alles wat asem het die Here loof. Prys die Here.


Efesiërs 5: 19-20

met mekaar te praat met psalms, gesange en liedere uit die Gees. Sing en maak musiek uit u hart tot die Here,twintigdank God altyd die Vader vir alles in die naam van ons Here Jesus Christus.

Kolossense 3:16

Laat die boodskap van Christus ryklik onder u woon terwyl u mekaar onderrig en met alle wysheid vermaan deur middel van psalms, gesange en liedere uit die Gees, tot eer van God met dankbaarheid in u harte.

1 Kronieke 25: 6-7

Al hierdie manne was onder toesig van hul vader vir die musiek van die tempel van die Here, met simbale, liere en harpe, vir die bediening by die huis van God. Asaf, Jeduthun en Heman was onder toesig van die koning.7Saam met hul familielede - almal opgelei en vaardig in musiek vir die Here - was hulle 288.

1 Kronieke 6: 31-32

Dit is die manne wat Dawid verantwoordelik was vir die musiek in die huis van die Here nadat die ark daar gaan rus het.32Hulle het met musiek bedien voor die tabernakel, die tent van samekoms, totdat Salomo die tempel van die Here in Jerusalem gebou het. Hulle het hul pligte uitgevoer volgens die voorskrifte wat vir hulle neergelê is.

1 Kronieke 25: 1

David het saam met die bevelvoerders van die leër 'n paar van die seuns van Asaf, Heman en Jeduthun afgesonder vir die profetiese bediening, vergesel van harpe, liere en simbale. Hier is die lys van die mans wat hierdie diens verrig het:

2 Kronieke 5: 12-14

Al die Leviete wat musikante was - Asaf, Heman, Jeduthun en hulle seuns en familielede - het aan die oostekant van die altaar gestaan, geklee in fyn linne en speel simbale, harpe en liere. Hulle is vergesel deur 120 priesters wat op trompette blaas.13Die trompetiste en musikante het saamgestem om lof en dank aan die Here te gee. Saam met trompette, simbale en ander instrumente verhef die sangers hul stem tot lof van die Here en sing:

Hy is goed;
sy liefde bly vir ewig.

Toe is die tempel van die Here gevul met die wolk,14en die priesters kon hulle diens vanweë die wolk nie verrig nie, want die heerlikheid van die Here het die tempel van God vervul.

2 Kronieke 35:15

Die musikante, die afstammelinge van Asaf, was op die plekke wat deur David, Asaf, Heman en Jeduthun, die siener van die koning, voorgeskryf is. Die poortwagters by elke hek hoef nie hul poste te verlaat nie, want hul mede -Leviete het die voorbereidings daarvoor getref.

Esra 2:65

behalwe hul 7 337 slawe en mans; en hulle het ook 200 sangers en sangers gehad.

Psalm 11: 1

By die Here skuil ek.
Hoe kan jy dan vir my sê:
Vlug soos 'n voël na jou berg.

Psalm 13: 1

Hoe lank, Here? Sal jy my vir altyd vergeet?
Hoe lank sal jy jou gesig vir my verberg?

Psalm 31: 1

By U, Here, het ek skuil;
laat my nooit beskaamd staan ​​nie;
verlos my in u geregtigheid.

Psalm 42: 1

Soos 'n takbok vir waterstrome,
so my siel broek vir jou, my God.

Psalm 49: 1

Hoor dit, al julle volke;
luister, almal wat in hierdie wêreld leef,

Psalm 77: 1

Ek het tot God geroep om hulp;
Ek het tot God geroep om na my te luister.

Psalm 139: 1

U het my deursoek, Here,
en jy ken my.

Habakuk 3:19

Die Soewereine Heer is my sterkte;
Hy maak my voete soos die voete van 'n hert,
hy stel my in staat om op die hoogtes te trap.

Vir die musiekregisseur. Op my snaarinstrumente.

Psalm 9: 1

Ek wil U dank, Here, met my hele hart;
Ek sal vertel van al u wonderlike dade.

Psalm 22: 1

My God, my God, waarom het U my verlaat?
Waarom red jy my so ver,
so ver van my angsgeroep?

Psalm 45: 1

My hart word geroer deur 'n edele tema
terwyl ek my verse vir die koning opsê;
my tong is die pen van 'n vaardige skrywer.

Psalm 56: 1

Wees my genadig, my God,
want my vyande is op soek na gejaag;
die hele dag druk hulle op hul aanval.

Psalm 57: 1

Wees my genadig, my God, wees my genadig,
want by jou skuil ek.
Ek sal skuil in die skaduwee van u vlerke
totdat die ramp verby is.

Psalm 58: 1

Praat julle regeerders inderdaad regverdig?
Beoordeel u mense met billikheid?

Psalm 59: 1

Verlos my van my vyande, o God;
wees my vesting teen diegene wat my aanval.

Psalm 60: 1

U het ons verwerp, God, en op ons uitgebars;
jy was kwaad - herstel ons nou!

Psalm 69: 1

Red my, o God,
want die waters het tot in my nek gekom.

Psalm 75: 1

Ons loof U, God,
ons loof U, want u Naam is naby;
mense vertel van jou wonderlike dade.

Psalm 80: 1

Hoor ons, herder van Israel,
julle wat Josef soos 'n kudde lei.
Julle wat op die gerubs sit,
skyn

Psalm 4: 1

Antwoord my as ek na u roep,
my regverdige God.
Gee my verligting van my nood;
wees my genadig en hoor my gebed.

Psalm 5: 1

Luister na my woorde, Here,
ag my klaaglied.

Psalm 6: 1

Here, bestraf my nie in u woede nie
of dissiplineer my in u toorn.

Psalm 54: 1

Red my, o God, by u naam;
bevestig my deur u krag.

Psalm 55: 1

Luister na my gebed, o God,
ignoreer nie my pleidooi nie;

Psalm 61: 1

Hoor my geroep, o God;
luister na my gebed.

Psalm 67: 1

Mag God ons genadig wees en ons seën
en laat sy gesig op ons skyn -

Psalm 76: 1

God is bekend in Juda;
in Israel is sy naam groot.

2 Kronieke 20: 27-28

Toe, onder leiding van Josafat, keer al die manne van Juda en Jerusalem met blydskap terug na Jerusalem, want die Here het hulle rede gegee om oor hulle vyande bly te wees.28Hulle het Jerusalem binnegegaan en met harpe en liere en basuine na die tempel van die Here gegaan.

Eksodus 15: 1-21

Toe sing Moses en die Israeliete hierdie lied tot eer van die Here:

Ek sal tot eer van die Here sing,
want hy is hoog verhewe.
Beide perd en bestuurder
hy het in die see geslinger.

2Die Here is my krag en my verdediging[ aan ];
hy het my redding geword.
Hy is my God, en ek sal hom loof,
my vader se God, en ek sal hom verhoog.
3Die Here is 'n krygsman;
die Here is sy naam.
4Farao se strydwaens en sy leër
hy het in die see geslinger.
Die beste van Farao se offisiere
word in die Rooi See verdrink.[ b ]
5Die diep waters het hulle bedek;
hulle sak soos 'n klip tot in die diepte.
6U regterhand, Here,
majestueus van krag was.
U regterhand, Here,
die vyand verpletter.

7In die grootheid van u majesteit
jy het diegene wat jou teëgestaan ​​het, neergegooi.
U het u brandende woede losgemaak;
dit het hulle soos stoppels verteer.
8Deur die geblaas van jou neusgate
die waters het opgehoop.
Die golwende waters staan ​​op soos 'n muur;
die diep waters stol in die hart van die see.
9Die vyand het gespog,
‘Ek sal jaag, ek sal hulle inhaal.
Ek sal die buit verdeel;
Ek sal my daaraan verkwik.
Ek sal my swaard trek
en my hand sal hulle vernietig. ’
10Maar jy blaas met jou asem,
en die see het hulle bedek.
Hulle sak soos lood
in die magtige waters.
elfWie onder die gode
is soos U, Here?
Wie is soos jy -
majestueus in heiligheid,
wonderlik in heerlikheid,
wondere verrig?

12U strek u regterhand uit,
en die aarde verslind jou vyande.
13In u onfeilbare liefde sal u lei
die mense wat jy verlos het.
In u krag sal u hulle lei
na u heilige woning.
14Die nasies sal hoor en bewe;
angs sal die mense van Filistië aangryp.
vyftienDie owerstes van Edom sal verskrik wees,
die leiers van Moab sal bewend aangegryp word,
die mense[ c ]van Kanaän sal wegsmelt;
16skrik en angs sal op hulle val.
Deur die krag van jou arm
hulle sal so stil wees soos 'n klip -
totdat u volk verbygaan, Here,
totdat die mense wat jy gekoop het[ d ]gaan verby.
17Jy sal hulle inbring en plant
op die berg van u erfdeel -
die plek, Here, wat U vir u woning gemaak het,
die heiligdom, Here, u hande is gevestig.

18Die Here regeer
vir ewig en altyd.

19Wanneer Farao se perde, strydwaens en ruiters[ En ]in die see gegaan het, het die Here die waters van die see oor hulle gebring, maar die Israeliete het op droë grond deur die see geloop.twintigToe neem die profeet Mirjam, die suster van Aäron, 'n tamboeryn in haar hand, en al die vroue volg haar met tamboeryn en dans.een en twintigMirjam sing vir hulle:

Sing tot eer van die Here,
want hy is hoog verhewe.
Beide perd en bestuurder
hy het in die see geslinger.

Toe sing Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die HERE en sê: Ek wil tot eer van die HERE sing, want Hy is hoog verhewe; Die perd en sy ruiter het Hy in die see geslinger. Die HERE is my sterkte en my lied, en Hy het my tot heil geword; Dit is my God, en ek sal Hom loof; My pa se God, en ek sal Hom prys. Die HERE is 'n krygsman; Die HERE is sy naam.

Rigters 5: 1-31

Op daardie dag het Debora en Barak, die seun van Abinoam, hierdie lied gesing:

2As die vorste in Israel die leiding neem,
wanneer die mense hulself gewillig aanbied -
prys die Here!

3Hoor dit, julle konings! Luister, owerstes!
Ek, selfs ek, sal sing[ aan ]die Here;
Ek sal die Here, die God van Israel, met lof prys.

4Toe U, Here, uit Seir uitgegaan het,
toe u uit die land Edom marsjeer,
die aarde skud, die hemel stort,
die wolke stort water af.
5Die berge het gebewe voor die Here, die Een van Sinai,
voor die Here, die God van Israel.

6In die dae van Shamgar, die seun van Anat,
in die dae van Jael is die snelweë verlaat;
reisigers het kronkelpaadjies geloop.
7Dorpenaars in Israel sou nie baklei nie;
hulle het teruggehou totdat ek, Debora, opgestaan ​​het,
totdat ek opgestaan ​​het, 'n moeder in Israel.
8God het nuwe leiers gekies
toe oorlog by die stadspoorte kom,
maar daar is nie 'n skild of spies gesien nie
onder veertigduisend in Israel.
9My hart is by Israel se vorste,
met die gewillige vrywilligers onder die mense.
Prys die Here!

10Julle wat op wit donkies ry,
sit op jou saalkomberse,
en jy wat langs die pad loop,
oorweegelfdie stem van die sangers[ b ]by die waterplekke.
Hulle noem die oorwinnings van die Here,
die oorwinnings van sy dorpenaars in Israel.

Dan die volk van die Here
gaan af na die stadspoorte.
12‘Word wakker, word wakker, Deborah!
Word wakker, word wakker, breek uit in lied!
Staan op, Barak!
Neem u gevangenes weg, seun van Abinoam. '

13Die oorblyfsel van die edeles het afgekom;
die volk van die Here het na my toe gekom teen die magtiges.
14Sommige kom uit Efraim, met die wortels in Amalek;
Benjamin was saam met die mense wat jou gevolg het.
Van Makir kom kapteins af,
van Sebulon diegene wat 'n bevelvoerder dra[ c ]personeel.
vyftienDie vorste van Issaskar was by Debora;
Ja, Issaskar was by Barak,
onder sy bevel die vallei ingestuur.
In die distrikte van Ruben
daar is baie gesoek na die hart.
16Waarom het jy tussen die skaapkrale gebly?[ d ]
om die fluit vir die troppe te hoor?
In die distrikte van Ruben
daar is baie gesoek na die hart.
17Gilead het oorkant die Jordaan gebly.
En Dan, waarom het hy by die skepe vertoef?
Asher het aan die kus gebly
en het in sy inhamme gebly.
18Die mense van Sebulon het hul lewens in gevaar gestel;
so ook Naftali op die terrasvelde.

19Konings het gekom, hulle het baklei,
het die konings van Kanaän geveg.
By Taanach, by die waters van Megiddo,
hulle het geen buit van silwer geneem nie.
twintigUit die hemel het die sterre geveg,
uit hul kursusse het hulle teen Sisera geveg.
een en twintigDie rivier Kishon het hulle weggevee,
die eeue oue rivier, die rivier Kishon.
Gaan voort, my siel; wees sterk!
22Toe donder die perde se hoewe -
galop, galop gaan sy magtige perde.
2. 3‘Vervloek Meroz,’ sê die engel van die Here.
'Vervloek sy mense bitterlik,
omdat hulle nie gekom het om die Here te help nie,
om die Here te help teen die magtiges. '

24Die seënste van vroue is Jael,
die vrou van Heber, die Keniet,
mees geseënde van tentwonende vroue.
25Hy vra vir water, en sy gee hom melk;
in 'n bak wat vir edeles geskik is, bring sy vir hom gestremde melk.
26Haar hand strek na die tentpen,
haar regterhand vir die werker se hamer.
Sy het Sisera geslaan, sy kop vermorsel,
sy verbrysel en deurboor sy tempel.
27Aan haar voete sak hy,
hy het geval; daar lê hy.
Aan haar voete sak hy, val hy;
waar hy sak, daar val hy dood.

28Deur die venster loer Sisera se ma;
agter die rooster roep sy,
'Waarom wag sy wa so lank?
Waarom word die gekletter van sy strydwaens vertraag? '
29Die wysste van haar dames antwoord haar;
sy sê inderdaad vir haarself:
30'Vind en verdeel hulle nie die buit nie:
'n vrou of twee vir elke man,
kleurvolle kledingstukke as buit vir Sisera,
kleurvolle kledingstukke geborduur,
hoogs geborduurde kledingstukke vir my nek—
dit alles as 'n plundering? '

31Mag al u vyande omkom, Here!
Maar mag almal wat jou liefhet soos die son wees
wanneer dit in sy sterkte styg.

Toe het die land veertig jaar lank vrede gehad.

Toe sing Debora en Barak, die seun van Abinoam, op dié dag en sê: Dat die leiers in Israel gelei het, dat die volk vrywillig was, loof die HERE! Luister, o konings; luister, o heersers! Ek — tot eer van die HERE, ek wil sing, ek sing die HERE, die God van Israel.

1 Samuel 18: 6-7

Toe die mans terugkeer huis toe nadat Dawid die Filistyn doodgemaak het, het die vroue uit al die stede van Israel uitgekom om koning Saul te ontmoet met sang en dans, met vreugdevolle liedere en met tamboere en liere.7Terwyl hulle dans, sing hulle:

Saul het sy duisende doodgemaak,
en Dawid sy tienduisende.

Jesaja 30:32

Elke slag wat die Here op hulle lê
met sy strafklub
sal wees op die musiek van tamboere en harpe,
terwyl hy hulle veg in die stryd met die houe van sy arm.

Genesis 31:27

Waarom het u in die geheim weggeloop en my bedrieg? Waarom het u dit nie vir my gesê nie, sodat ek u met vreugde en sang kan wegstuur na die klank van tamboeryne en harpe?

Job 21:12

Hulle sing op die musiek van timbrel en lier;
hulle maak vrolik met die geluid van die pyp.


Afgodsdiens Ander gebruike van musiek

Daniël 3: 5-7

Sodra u die geluid van die horing, fluit, siter, lier, harp, pyp en allerhande musiek hoor, moet u neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadnesar opgerig het.6Wie nie neerval en aanbid nie, sal onmiddellik in 'n vuuroond gegooi word.7Daarom, sodra hulle die geluid van die horing, fluit, siter, lier, harp en allerhande musiek hoor, val al die nasies en volke van elke taal neer en aanbid die goue beeld wat koning Nebukadnesar opgerig het.

Musiek Trompette Vol orkes

1 Kronieke 23: 5

Vierduisend moet poortwagters wees en vier duisend moet die Here loof met die musiekinstrumente wat ek daarvoor voorsien het.

Esra 3:10

Toe die bouers die fondament van die tempel van die Here lê, het die priesters in hulle kledingstukke en met trompette en die Leviete (die seuns van Asaf) met simbale hul plek ingeneem om die Here te loof, soos voorgeskryf deur die koning van Israel, Israel.

Daniël 3: 5

Sodra u die geluid van die horing, fluit, siter, lier, harp, pyp en allerhande musiek hoor, moet u neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadnesar opgerig het.

2 Samuel 6: 5

Dawid en die hele Israel vier met alle mag voor die aangesig van die Here, met kastanjes,[ aan ]harpe, liere, timbrels, sistrums en simbale.

2 Kronieke 5:12

Al die Leviete wat musikante was - Asaf, Heman, Jeduthun en hulle seuns en familielede - het aan die oostekant van die altaar gestaan, geklee in fyn linne en speel simbale, harpe en liere. Hulle is vergesel deur 120 priesters wat op trompette blaas.

Musiekname van Psalteries

Daniël 3: 5

Sodra u die geluid van die horing, fluit, siter, lier, harp, pyp en allerhande musiek hoor, moet u neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadnesar opgerig het.

2 Samuel 6: 5

Dawid en die hele Israel vier met alle mag voor die Here, met kastanjes, harpe, liere, timbrels, sistrums en simbale.

2 Kronieke 5:12

Al die Leviete wat musikante was - Asaf, Heman, Jeduthun en hulle seuns en familielede - het aan die oostekant van die altaar gestaan, geklee in fyn linne en speel simbale, harpe en liere. Hulle is vergesel deur 120 priesters wat op trompette blaas.

1 Samuel 10: 5

Daarna gaan u na Gibea van God, waar 'n Filistynse voorpos is. As u die stad nader, sal u 'n optog van profete ontmoet wat van die hoogte af afkom met liere, tamboere, pype en harpe wat voor hulle gespeel word, en hulle sal profeteer.

1 Kronieke 13: 8

Dawid en al die Israeliete vier met alle mag voor God, met liedere en harpe, liere, timbrels, simbale en basuine.

Musiek ou kore 'n Militante koor, liedere lei tot oorwinning

Prediker 2: 8

Ek versamel silwer en goud vir myself, en die skat van konings en provinsies. Ek het sangers en sangers en 'n harem aangeskaf[ aan ]ook die vreugdes van 'n man se hart.

2 Kronieke 35:15

Die musikante, die afstammelinge van Asaf, was op die plekke wat deur David, Asaf, Heman en Jeduthun, die siener van die koning, voorgeskryf is. Die poortwagters by elke hek hoef nie hul poste te verlaat nie, want hulle mede -Leviete het die voorbereidings daarvoor getref.

2 Kronieke 20:21

Nadat hy met die mense geraadpleeg het, het Josafat mans aangestel om vir die Here te sing en hom te prys vir die glans van sy[ aan ]heiligheid toe hulle uitgaan na die hoof van die leër en sê:

Dank die Here,
want sy liefde is tot in ewigheid.

2 Kronieke 23:13

Sy kyk, en daar staan ​​die koning by sy pilaar by die ingang. Die offisiere en die basuine was langs die koning, en al die mense van die land was bly en basuin, en musikante met hul instrumente het die lof besing. Toe skeur Athalia haar klere en skree: Verraad! Verraad!

Esra 2:65

behalwe hul 7 337 slawe en mans; en hulle het ook 200 sangers en sangers gehad.

Musiek Jeugdige sang 'n Godsdienstige plig

Kolossense 3:16

Laat die boodskap van Christus ryklik onder u woon terwyl u mekaar onderrig en met alle wysheid vermaan deur middel van psalms, gesange en liedere van die Gees, tot eer van God met dankbaarheid in u harte.

Jakobus 5:13

Is iemand onder julle in die moeilikheid? Laat hulle bid. Is iemand gelukkig? Laat hulle lofliedere sing.

Jesaja 30:29

En jy sal sing
soos in die nag vier jy 'n heilige fees;
julle harte sal juig
soos wanneer mense pype speel opgaan
na die berg van die Here,
na die Rots van Israel.

Psalm 81: 1

Sing van blydskap tot eer van God ons sterkte;
roep hard vir die God van Jakob!

Efesiërs 5:19

met mekaar te praat met psalms, gesange en liedere uit die Gees. Sing en maak musiek uit u hart tot die Here,

Musiek Name van simbale

1 Kronieke 15:16

Dawid het die leiers van die Leviete aangesê om hul mede -Leviete as musikante aan te stel om 'n vreugdevolle klank te maak met musiekinstrumente: liere, harpe en simbale.

Esra 3:10

Toe die bouers die fondament van die tempel van die Here lê, het die priesters in hulle kledingstukke en met trompette, en die Leviete (die seuns van Asaf) met simbale, hul plek ingeneem om die Here te loof, soos voorgeskryf deur die koning van Israel, Israel.

1 Korintiërs 13: 1

As ek in die tale praat[ aan ]van mense of van engele, maar het geen liefde nie, ek is slegs 'n dawerende gong of 'n klinkende simbaal.

2 Samuel 6: 5

Dawid en die hele Israel vier met alle mag voor die Here, met kastanjes, harpe, liere, timbrels, sistrums en simbale.

2 Kronieke 29:25

Hy het die Leviete in die tempel van die Here opgestel met simbale, harpe en liere op die manier wat Dawid en Gad, die siener van die koning, en die profeet Natan voorgeskryf het; dit is deur die Here beveel deur sy profete.

Musiekname van timbrels, of tamboeryne

2 Samuel 6: 5

Intussen vier Dawid en die hele huis van Israel voor die aangesig van die HERE met allerhande instrumente van sipreshout en met liere, harpe, tamboeryne, kastanjes en simbale.

Psalm 68:25

Die sangers gaan voort, die musikante agter hulle aan, te midde van die meisies wat tamboeryne slaan.

Eksodus 15:20

Mirjam, die profetes, die suster van Aaron, het die tamboeryn in haar hand geneem, en al die vroue het agter haar uitgekom met tamboeryne en met dans.

Rigters 11:34

Toe Jefta by sy huis in Mispa kom, kyk, kom sy dogter uit om hom te ontmoet met tamboeryne en met dans. Nou was sy sy enigste kind; buiten haar het hy geen seun of dogter gehad nie.

Job 21:12

Hulle sing vir die tamboeryn en siter en juig oor die geluid van die fluit.

Musiek Jeugdige sang Voorbeelde van

Handelinge 16:25

Maar omtrent middernag bid Paulus en Silas en sing lofliedere tot God, en die gevangenes luister na hulle;

2 Kronieke 20:22

Toe hulle begin sing en lofprysing, het die HERE 'n hinderlaag opgestel teen die seuns van Ammon, Moab en die berg Seïr, wat teen Juda gekom het; so hulle is gerig.

Openbaring 5: 9

En hulle sing 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan te breek; want U is gedood en met u bloed vir God gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie.

Markus 14:26

Nadat hulle 'n gesang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg.

Numeri 21:17

Toe sing Israel hierdie lied: Spring op, o wel! Sing daarvoor!

Musiek Name van Tabrets

Jesaja 5:12

Hulle bankette word begelei deur lier en harp, deur tamboeryn en fluit en deur wyn; Maar hulle steur hulle nie aan die dade van die HERE nie, en let ook nie op die werk van sy hande nie.

1 Samuel 18: 6

En toe hulle terugkom, toe Dawid terugkom van die dood van die Filistyn, kom die vroue uit al die stede van Israel, sing en dans, om koning Saul te ontmoet met tamboeryne, met vreugde en met musiekinstrumente.

Esegiël 28:13

Jy was in Eden, die tuin van God; Elke kosbare klip was jou bedekking: die robyn, die topaas en die diamant; Die beryl, die oniks en die jaspis; Die lapis lazuli, die turkoois en die smarag; En die goud, die afwerking van u instellings en voetstukke, was in u. Op die dag dat u geskape is, was hulle voorbereid.

1 Samuel 10: 5

Daarna kom u op die heuwel van God waar die Filistynse garnisoen is; en sodra u daar in die stad gekom het, sal u 'n groep profete ontmoet wat van die hoogte af kom met harp, tamboeryn, fluit en lier voor hulle, en hulle sal profeteer.

Genesis 31:27

Waarom het u in die geheim gevlug en my bedrieg en my dit nie vertel nie, sodat ek u met vreugde en met liedere, met tamboeryn en lier kon wegstuur?

Musiek Maschil Hierdie musikale teken kom voor in die titels van

Psalm 42: 1

Soos 'n takbok vir die waterbekkies, so broei my siel vir U, o God.

Psalm 52: 1

Waarom roem u in die kwaad, o magtige man? Die liefde van God bly die hele dag lank.

Psalm 53: 1

Die dwaas het in sy hart gesê: Daar is geen God nie; hulle is bedorwe en het gruwelike onreg gepleeg; Daar is niemand wat goed doen nie.

Psalm 89: 1

Ek sal sing van die goedertierenheid van die HERE tot in ewigheid; Van geslag tot geslag sal ek u trou met my mond bekend maak.

Psalm 74: 1

O God, waarom het U ons vir altyd verwerp? Waarom rook u woede teen die skape van u weiding?

Musiek aangewys om in die tempel gebruik te word

1 Kronieke 23: 5

en 4000 was poortwagters, en 4000 het die HERE geprys met die instrumente wat Dawid gemaak het om lof te gee.

2 Kronieke 29:25

Daarna het hy die Leviete in die huis van die HERE met simbale, harpe en liere gesit, volgens die bevel van Dawid en Gad, die siener van die koning, en van die profeet Natan; want die bevel was van die HERE deur sy profete.

1 Kronieke 25: 1

Verder het Dawid en die bevelvoerders van die leër vir die diens 'n paar van die seuns van Asaf en van Heman en van Jeduthun afgesonder, wat met liere, harpe en simbale sou profeteer; en die aantal persone wat hul diens verrig het, was:

1 Kronieke 16: 4-6

Hy het sommige van die Leviete aangestel as bedienaars voor die ark van die HERE, selfs om die HERE, die God van Israel, te vier en te loof: Asaf, die hoof, en tweede vir hom Sagaria, dan Jeiël, Semiramot, Jehiël, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeiel, met musiekinstrumente, harpe, liere; ook het Asaf simbale wat hard klink, en Benaja en Jahasiël, die priesters, het voortdurend op die trompette geblaas voor die verbondsark van God.

Musiek wat die Jode in heilige optogte gebruik het

2 Samuel 6: 4-5

En hulle het dit saam met die ark van God gebring uit die huis van Abinadab, wat op die heuwel was; en Ahio loop voor die ark uit. Intussen vier Dawid en die hele huis van Israel voor die aangesig van die HERE met allerhande instrumente van sipreshout en met liere, harpe, tamboeryne, kastanjes en simbale.

2 Samuel 6:15

En Dawid en die hele huis van Israel het die ark van die HERE gebring met geskreeu en die basuin.

1 Kronieke 13: 6-8

Dawid en die hele Israel het opgetrek na Baäl, dit wil sê na Kirjat-Jearim, wat aan Juda behoort, om daarvandaan die ark van God op te bring, die HERE wat bo die gérubs sit, waar sy naam genoem word. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa uit die huis van Abinadab gedra, en Uzza en Ahio het die wa bestuur. Dawid en die hele Israel vier met alle mag voor God, selfs met liedere en liere, harpe, tamboeryne, simbale en met basuine.

1 Kronieke 15: 27-28

Nou was Dawid beklee met 'n kleed van fyn linne met al die Leviete wat die ark gedra het, en die sangers en Kenanja, die leier van die sang saam met die sangers. Dawid het ook 'n skouerkleed gedra. So het die hele Israel die verbondsark van die HERE gebring met geskreeu en met die geluid van die horing, met basuine, met luide simbale, met harpe en liere.

Musiek Musikante Spelers op instrumente

Esegiël 33:32

Kyk, jy is vir hulle soos 'n sensuele liedjie van een met 'n pragtige stem en goed speel op 'n instrument; want hulle hoor u woorde, maar hulle oefen dit nie.

Psalm 68:25

Die sangers gaan voort, die musikante agter hulle aan, te midde van die meisies wat tamboeryne slaan.

1 Samuel 18:10

En die volgende dag het 'n bose gees van God sterk oor Saul gekom, en hy het in die middel van die huis gewaai terwyl Dawid soos gewoonlik op die harp gespeel het; en 'n spies was in Saul se hand.

1 Samuel 16:16

Laat ons heer nou bevel gee aan u dienaars wat voor u is. Laat hulle 'n man soek wat 'n vaardige speler op die harp is; en as die bose gees van God oor jou kom, sal hy met die hand op die harp speel, en jy sal gesond word.

2 Konings 3:15

Maar bring my nou 'n sanger en toe die sanger speel, kom die hand van die HERE op hom.

Musiekliedere Gesange in die nag

Handelinge 16:25

Maar omtrent middernag bid Paulus en Silas en sing lofliedere tot God, en die gevangenes luister na hulle;

Psalm 149: 5

Laat die godvrugtes juig in heerlikheid; Laat hulle sing van vreugde op hul beddens.

Jesaja 30:29

U sal liedere hê soos in die nag wanneer u die fees hou, en blydskap van hart soos wanneer u na die geluid van die fluit marsjeer, na die berg van die HERE, na die Rots van Israel.

Psalm 77: 6

Ek sal my lied in die nag onthou; Ek sal mediteer met my hart, en my gees dink:

Job 35:10

Maar niemand sê: 'Waar is God, my Skepper, wat liedere in die nag gee,

Musiekname van pype

Jesaja 5:12

Hulle bankette word begelei deur lier en harp, deur tamboeryn en fluit en deur wyn; Maar hulle steur hulle nie aan die dade van die HERE nie, en let ook nie op die werk van sy hande nie.

1 Samuel 10: 5

Daarna kom u op die heuwel van God waar die Filistynse garnisoen is; en sodra u daar in die stad gekom het, sal u 'n groep profete ontmoet wat van die hoogte af kom met harp, tamboeryn, fluit en lier voor hulle, en hulle sal profeteer.

1 Konings 1:40

Die hele volk het agter hom aangegaan, en die mense speel op fluite en juig met groot blydskap, sodat die aarde bewe van hulle geraas.

Jesaja 30:29

U sal liedere hê soos in die nag wanneer u die fees hou, en blydskap van hart soos wanneer u na die geluid van die fluit optrek, na die berg van die HERE, na die Rots van Israel.

Jeremia 48:36

Daarom huil my hart oor Moab soos fluite; My hart huil ook soos fluite vir die manne van Kir-Heres. Daarom het hulle die oorvloed wat dit opgelewer het, verloor.

Musiek Musikante Algemene verwysings na

Genesis 4:21

Sy broer se naam was Jubal; hy was die vader van almal wat lier en pyp speel.

2 Kronieke 34:12

Die manne het die werk getrou gedoen met voormanne oor hulle om toesig te hou: Jahath en Obadja, die Leviete van die seuns van Merari, Sagaria en Mesullam van die seuns van die Kehatiete en die Leviete, almal wat vaardig was met musiekinstrumente.

1 Samuel 16:16

Laat ons heer nou bevel gee aan u dienaars wat voor u is. Laat hulle 'n man soek wat 'n vaardige speler op die harp is; en as die bose gees van God oor jou kom, sal hy met die hand op die harp speel, en jy sal gesond word.

1 Kronieke 25: 7

Hulle getal wat opgelei is om vir die HERE te sing, saam met hulle familielede, almal wat vaardig was, was 288.

Musiekliedere Gesange van oorwinning

Openbaring 14: 3

En hulle sing 'n nuwe lied voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge; en niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd-vier-en-veertigduisend wat van die aarde gekoop is.

Openbaring 15: 3

En hulle sing die lied van Moses, die slaaf van God, en die lied van die Lam en sê: Groot en wonderbaarlik is u werke, Here God, die Almagtige; Regverdig en waar is U weë, Koning van die nasies!

Rigters 5: 1

Toe sing Debora en Barak, die seun van Abinoam, op dié dag en sê:

Eksodus 15: 1

Toe sing Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die HERE en sê: Ek wil tot eer van die HERE sing, want Hy is hoog verhewe; Die perd en sy ruiter het Hy in die see geslinger.

Musiekname van organe

Genesis 4:21

Sy broer se naam was Jubal; hy was die vader van almal wat lier en pyp speel.

Job 21:12

Hulle sing vir die tamboeryn en siter en juig oor die geluid van die fluit.

Psalm 150: 4

Loof Hom met tamboeryn en dans; Prys Hom met snaarinstrumente en pyp.

Job 30:31

Daarom draai my harp na rou, en my fluit na die geluid van die wat huil.

Musiek Trompette Viool

Amos 6: 5

Wie improviseer vir die klank van die harp, en soos Dawid vir hulle liedere gekomponeer het,

Jesaja 5:12

Hulle bankette word begelei deur lier en harp, deur tamboeryn en fluit en deur wyn; Maar hulle steur hulle nie aan die dade van die HERE nie, en let ook nie op die werk van sy hande nie.

Jesaja 14:11

‘Jou prag en die musiek van jou harpe is na die doderyk gebring; Maaiers lê oop soos jou bed onder jou en wurms is jou bedekking. '

Amos 5:23

Neem die geraas van u liedere van My weg; Ek luister nie eers na die geluid van jou harpe nie.

Musiekliedjies ledig

Amos 6: 5

Wie improviseer vir die klank van die harp, en soos Dawid vir hulle liedere gekomponeer het,

Amos 8:10

Dan sal Ek jou feeste verander in rou en al jou liedere in klaaglied; En ek sal 'n sak oor almal se heupe bring en kaalheid op elke kop, en ek sal dit maak soos 'n tyd van rou oor 'n enigste seun, en die einde daarvan sal wees soos 'n bittere dag.

Amos 5:23

Neem die geraas van u liedere van My weg; Ek luister nie eers na die geluid van jou harpe nie.

Psalm 69:12

Die wat in die hek sit, praat oor my, en ek is die lied van die dronkaards.

Musiekinstrumente van pyp

Jesaja 5:12

Hulle bankette word begelei deur lier en harp, deur tamboeryn en fluit en deur wyn; Maar hulle steur hulle nie aan die dade van die HERE nie, en let ook nie op die werk van sy hande nie.

1 Konings 1:40

Die hele volk het agter hom aangegaan, en die mense speel op fluite en juig met groot blydskap, sodat die aarde bewe van hulle geraas.

Jeremia 48:36

Daarom huil my hart oor Moab soos fluite; My hart huil ook soos fluite vir die manne van Kir-Heres. Daarom het hulle die oorvloed wat dit opgelewer het, verloor.

Musiek Neginah en neginoth Verskyn in die titels van

Habakuk 3:19

Die Here HERE is my sterkte, en Hy het my voete gemaak soos voete van heuwels en my laat loop op my hoogtes. Vir die koorleier, op my snaarinstrumente.

Psalm 67: 1

God wees ons genadig en seën ons, en laat Sy aangesig oor ons skyn - Sela.

Psalm 54: 1

. Red my, o God, by u naam, en bevestig my deur u krag.

Psalm 55: 1

Luister na my gebed, o God; En verberg Uself nie vir my smeking nie.

Psalm 4: 1

Antwoord my as ek roep, o God van my geregtigheid! U het my verlig in my nood; Wees my genadig en hoor my gebed.

Musiek wat die Jode gebruik het by die kroning van konings

2 Kronieke 23:11

Daarna het hulle die seun van die koning uitgebring en die kroon op hom gesit en die getuienis aan hom gegee en hom koning gemaak. En Jojada en sy seuns het hom gesalf en gesê: Lank lewe die koning!

2 Kronieke 23:13

Sy kyk, en kyk, die koning staan ​​by sy pilaar by die ingang, en die kapteins en die trompetiste was langs die koning. En al die mense van die land was verheug en blaas op die trompette, die sangers met hul musiekinstrumente het die lofprysing gebring. Toe skeur Atalia haar klere en sê: Verraad! Verraad!

Musiek Micahtam 'n Musikale term in die titels van

Psalm 59: 1

Verlos my van my vyande, o my God; Stel my veilig hoog van diegene wat teen my opstaan.

Psalm 57: 1

Wees my genadig, o God, wees my genadig, want my siel skuil by U; En in die skaduwee van U vleuels sal ek skuil totdat die verwoesting verbygaan.

Psalm 60: 1

O God, U het ons verwerp U het ons gebreek; Jy was kwaad; O, herstel ons.

Psalm 16: 1

Bewaar my, o God, want ek skuil by U.

Psalm 56: 1

Wees my genadig, o God, want die mens het my vertrap; Deur die hele dag te veg, onderdruk hy my.

Musiekinstrumente van orrel

Genesis 4:21

Sy broer se naam was Jubal; hy was die vader van almal wat lier en pyp speel.

Job 21:12

Hulle sing vir die tamboeryn en siter en juig oor die geluid van die fluit.

Psalm 150: 4

Loof Hom met tamboeryn en dans; Prys Hom met snaarinstrumente en pyp.

Musiekinstrumente van orrel, waarskynlik saamgestel uit pype wat 'n aantal note bevat

Genesis 4:21

Sy broer se naam was Jubal; hy was die vader van almal wat lier en pyp speel.

Job 21:12

Hulle sing vir die tamboeryn en siter en juig oor die geluid van die fluit.

Psalm 150: 4

Loof Hom met tamboeryn en dans; Prys Hom met snaarinstrumente en pyp.

Job 30:31

Daarom draai my harp na rou, en my fluit na die geluid van die wat huil.

Musiekinstrumente van Invented by david

Amos 6: 5

Wie improviseer vir die klank van die harp, en soos Dawid vir hulle liedere gekomponeer het,

1 Kronieke 23: 5

en 4000 was poortwagters, en 4000 het die HERE geprys met die instrumente wat Dawid gemaak het om lof te gee.

2 Kronieke 7: 6

Die priesters het op hulle poste gestaan, en die Leviete ook met die musiekinstrumente aan die HERE, wat koning Dawid gemaak het om die HERE te loof - want sy goedertierenheid is tot in ewigheid - elke keer as hy met lof besing het, terwyl die priesters aan die ander kant blaas trompette; en die hele Israel het gestaan.

2 Kronieke 29:26

Die Leviete staan ​​met die musiekinstrumente van Dawid, en die priesters met die trompette.

Musiekname van Cornet

Hosea 5: 8

Blaas die horing in Gibea, die basuin in Rama, maak 'n alarm by Beth-aven: Agter jou, Benjamin!

2 Samuel 6: 5

Intussen vier Dawid en die hele huis van Israel voor die aangesig van die HERE met allerhande instrumente van sipreshout en met liere, harpe, tamboeryne, kastanjes en simbale.

Psalm 98: 6

Met basuine en die geluid van die horing Skreeu vreugdevol voor die Koning, die HERE.

Musiek Ydelheid van alle onheilig

Prediker 2: 8

Ek versamel ook vir my silwer en goud en die skat van konings en provinsies wat ek vir my sangers en sangers en die plesier van mans - baie byvroue - versamel het.

Prediker 2:11

So het ek al my aktiwiteite wat my hande verrig het en die arbeid wat ek gedoen het, in ag geneem, en kyk, alles was nietigheid en gejaag na wind, en daar was geen wins onder die son nie.

Musiek wat ontwerp is om vreugde te bevorder

Prediker 2: 8

Ek het ook vir my silwer en goud en die skat van konings en provinsies versamel wat ek vir myself sangers en vroulike sangers en die plesier van mans - baie byvroue - verskaf het.

Prediker 2:10

Alles wat my oë begeer het, het ek dit nie geweier nie; ek het my hart nie weerhou van genot nie; want my hart was bly oor al my moeite en dit was my beloning vir al my arbeid.

Trompet se musiekinstrumente

2 Kronieke 29:27

Toe gee Hiskia die bevel om die brandoffer op die altaar te bring. Toe die brandoffer begin, het die lied tot die HERE ook begin met die trompette, vergesel van die instrumente van Dawid, die koning van Israel.

2 Konings 11:14

Sy kyk en kyk, die koning staan ​​by die pilaar, volgens die gebruik, met die kapteins en die trompetiste langs die koning; en al die mense van die land was bly en blaas op die trompette. Toe skeur Atalia haar klere en roep: Verraad! Verraad!

Musiek word as effektief beskou in geestesversteurings

1 Samuel 16:23

So het dit gebeur wanneer die bose gees van God na Saul kom, Dawid die harp neem en dit met sy hand speel; en Saulus sou verkwik en gesond word, en die bose gees sou van hom afwyk.

1 Samuel 16: 14-17

En die Gees van die HERE het van Saul afgewyk, en 'n bose gees van die HERE het hom verskrik. Toe sê Saul se diensknegte vir hom: Kyk, 'n bose gees van God laat jou skrik. Laat ons heer nou bevel gee aan u dienaars wat voor u is. Laat hulle 'n man soek wat 'n vaardige speler op die harp is; en as die bose gees van God oor jou kom, sal hy met die hand op die harp speel, en jy sal gesond word.

Musiekinstrumente van simbale

1 Kronieke 16: 5

Asaf, die hoof, en tweede vir hom Sagaria, dan Jeiel, Semiramot, Jehiel, Mattithja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeiel, met musiekinstrumente, harpe, liere; Asaf speel ook klinkende simbale,

Psalms 150: 5

Loof Hom met harde simbale; Prys Hom met dawerende simbale.

Musiek illustratief van vreugde en blydskap

Sefanja 3:17

Die HERE jou God is in jou midde, 'n oorwinnende kryger Hy sal oor jou juig met blydskap, Hy sal stil wees in sy liefde, Hy sal oor jou juig met vreugdegeroepe.

Efesiërs 5:19

praat met mekaar in psalms en gesange en geestelike liedere, sing en sing met julle hart tot die Here;

Musiek Die bewegings van leërs gereguleer deur

Josua 6: 8

En dit was so dat, toe Josua met die volk gespreek het, die sewe priesters wat die sewe ramshorings dra voor die HERE vorentoe gegaan het en op die ramshorings geblaas het; en die verbondsark van die HERE het hulle gevolg.

1 Korintiërs 14: 8

Want as die bugel 'n onduidelike geluid lewer, wie sal hom voorberei op die geveg?

Musiekinstrumente van Viol, 'n lier

Amos 6: 5

Wie improviseer vir die klank van die harp, en soos Dawid vir hulle liedere gekomponeer het,

Jesaja 5:12

Hulle bankette word begelei deur lier en harp, deur tamboeryn en fluit en deur wyn; Maar hulle steur hulle nie aan die dade van die HERE nie, en let ook nie op die werk van sy hande nie.

Jesaja 14:11

‘Jou prag en die musiek van jou harpe is na die doderyk gebring; Maaiers lê oop soos jou bed onder jou en wurms is jou bedekking. '

Amos 5:23

Neem die geraas van u liedere van My weg; Ek luister nie eers na die geluid van jou harpe nie.

Musiek wat die Jode gebruik het om oorwinnings te vier

1 Samuel 18: 6-7

En toe hulle terugkom, toe Dawid terugkom van die dood van die Filistyn, kom die vroue uit al die stede van Israel, sing en dans, om koning Saul te ontmoet met tamboeryne, met vreugde en met musiekinstrumente. Die vroue sing terwyl hulle speel en sê: Saul het sy duisende doodgemaak, en Dawid sy tienduisende.

Eksodus 15:20

Mirjam, die profetes, die suster van Aaron, het die tamboeryn in haar hand geneem, en al die vroue het agter haar uitgekom met tamboeryne en met dans.

Musiek -effekte wat op die profete van ouds vervaardig is deur

2 Konings 3:15

Maar bring my nou 'n sanger en toe die sanger speel, kom die hand van die HERE op hom.

1 Samuel 10: 5-6

Daarna kom u op die heuwel van God waar die Filistynse garnisoen is; en sodra u daar in die stad gekom het, sal u 'n groep profete ontmoet wat van die hoogte af kom met harp, tamboeryn, fluit en lier voor hulle, en hulle sal profeteer. Dan sal die Gees van die HERE kragtig oor jou kom, en jy sal saam met hulle profeteer en verander word in 'n ander man.

Musiekonderwysers van

1 Kronieke 15:22

Kenanja, die hoof van die Leviete, was verantwoordelik vir die sang; hy het sangonderrig gegee omdat hy vaardig was.

2 Kronieke 23:13

Sy kyk, en kyk, die koning staan ​​by sy pilaar by die ingang, en die kapteins en die trompetiste was langs die koning. En al die mense van die land was verheug en blaas op die trompette, die sangers met hul musiekinstrumente het die lofprysing gebring. Toe skeur Atalia haar klere en sê: Verraad! Verraad!

1 Kronieke 25: 7-8

Hulle getal wat opgelei is om vir die HERE te sing, saam met hulle familielede, almal wat vaardig was, was 288. Hulle werf lotte vir hul pligte, almal, klein sowel as groot, die onderwyser sowel as die leerling.

Musiekinstrumente van Made by solomon

Prediker 2: 8

Ek het ook vir my silwer en goud en die skat van konings en provinsies versamel wat ek vir myself sangers en vroulike sangers en die plesier van mans - baie byvroue - verskaf het.

2 Kronieke 9:11

Uit die algbome het die koning trappe gemaak vir die huis van die HERE en vir die paleis van die koning, en liere en harpe vir die sangers; en so iets is nog nooit in die land Juda gesien nie.

1 Konings 10:12

Die koning het gemaak van die amandelbome vir die huis van die HERE en vir die huis van die koning, ook liere en harpe vir die sangers; sulke almelbome het nie weer ingekom nie en is tot vandag toe nog nie gesien nie.

Musiekinstrumente van Tabret

1 Samuel 10: 5

Daarna kom u op die heuwel van God waar die Filistynse garnisoen is; en sodra u daar in die stad gekom het, sal u 'n groep profete ontmoet wat van die hoogte af kom met harp, tamboeryn, fluit en lier voor hulle, en hulle sal profeteer.

Jesaja 24: 8

Die vrolikheid van tamboeryne hou op, die geraas van die feesgangers hou op, die vrolikheid van die harp hou op.

Musiekinstrumente van harp

Esegiël 26:13

Daarom sal ek die geluid van u liedere stilmaak, en die geluid van u harpe sal nie meer gehoor word nie.

Psalm 137: 2

Op die wilgers te midde daarvan het ons ons harpe gehang.

Musiek verdeel in vokaal

Handelinge 16:25

Maar omtrent middernag bid Paulus en Silas en sing lofliedere tot God, en die gevangenes luister na hulle;

2 Samuel 19:35

Ek is nou tagtig jaar oud Kan ek onderskei tussen goed en sleg? Of kan u dienaar proe wat ek eet of wat ek drink? Of kan ek die stem van singende mans en vroue meer hoor? Waarom sou u dienaar dan 'n ekstra las vir my heer die koning wees?

Musiek Oor die algemeen opsy gesit in tye van verdrukking

Daniël 6:18

Daarna het die koning na sy paleis gegaan en die nag gevas, en geen vermaaklikheid was voor hom nie; en sy slaap het vir hom gevlug.

Psalm 137: 2-4

Op die wilgers te midde daarvan het ons ons harpe gehang. Want daar het ons gevangenes van ons liedere geëis, en ons pynigers was opgewonde en gesê: Sing vir ons een van die liedere van Sion. Hoe kan ons die HERE se lied sing in 'n vreemde land?

Musiek Shoshannim en shushan-eduth In die titels aan

Psalm 69: 1

Red my, o God, want die waters het my lewe bedreig.

Psalm 80: 1

Ag, luister, herder van Israel, U wat Josef soos 'n kudde lei; Julle wat bo die gérubs troon, skyn!

Psalm 60: 1

O God, U het ons verwerp U het ons gebreek; Jy was kwaad; O, herstel ons.

Psalm 45: 1

My hart loop oor van 'n goeie tema; Ek rig my verse aan die Koning; My tong is die pen van 'n gereed skrywer.

Musiek Al-taschith Dit verskyn in die titels van

Psalm 59: 1

Verlos my van my vyande, o my God; Stel my veilig hoog van diegene wat teen my opstaan.

Psalm 57: 1

Wees my genadig, o God, wees my genadig, want my siel skuil by U; En in die skaduwee van U vleuels sal ek skuil totdat die verwoesting verbygaan.

Psalm 58: 1

Spreek u inderdaad geregtigheid, o gode? Oordeel julle opreg, o mensekinders?

Psalm 75: 1

Ons dank U, o God, ons dank U, want U naam is naby; Mans verklaar u wonderlike werke.

Musiekinstrumente van Timbrel

Psalm 68:25

Die sangers gaan voort, die musikante agter hulle aan, te midde van die meisies wat tamboeryne slaan.

Eksodus 15:20

Mirjam, die profetes, die suster van Aaron, het die tamboeryn in haar hand geneem, en al die vroue het agter haar uitgekom met tamboeryne en met dans.

Musiek Die Jode het In danse gebruik

Matthéüs 11:17

en sê: 'Ons het vir u op die fluit gespeel, en u het nie gedans nie; ons het 'n klaaglied gesing, en u het nie getreur nie. '

Lukas 15:25

Nou was sy ouer seun in die veld, en toe hy by die huis kom, hoor hy musiek en dans.

Musiek in die hemel

Openbaring 14: 2-3

En ek het 'n stem uit die hemel gehoor, soos die geluid van baie waters en soos die geluid van harde donderweer, en die stem wat ek gehoor het, was soos die geluid van harpspelers wat op hul harpe speel. En hulle sing 'n nuwe lied voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge; en niemand kon die lied leer nie, behalwe die honderd-vier-en-veertigduisend wat van die aarde gekoop is.

Openbaring 5: 8-9

Toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met 'n harp en goue bakke vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. En hulle sing 'n nuwe lied en sê: U is die moeite werd om die boek te neem en sy seëls te breek; want U is gedood en met u bloed mense gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie.

Openbaring 15: 2-3

En ek het iets gesien soos 'n see van glas gemeng met vuur, en diegene wat oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam gewen het, op die glassee staan ​​en harpe van God vashou. En hulle sing die lied van Moses, die slaaf van God, en die lied van die Lam en sê: Groot en wonderbaarlik is u werke, Here God, die Almagtige; Regverdig en waar is U weë, Koning van die nasies!

Musiekinstrumente van baie, met snare

Psalm 33: 2

Dank die HERE met die lier; Sing lofliedere vir Hom met 'n harp van tien snare.

Psalm 150: 4

Loof Hom met tamboeryn en dans; Prys Hom met snaarinstrumente en pyp.

Musiekinstrumente van Psaltery

Psalm 33: 2

Dank die HERE met die lier; Sing lofliedere vir Hom met 'n harp van tien snare.

Psalm 71:22

Ek sal U ook loof met 'n harp, selfs U waarheid, my God; Vir U sing ek lof met die lier, o Heilige van Israel.

Musiekinstrumente van Viol

Jesaja 14:11

‘Jou prag en die musiek van jou harpe is na die doderyk gebring; Maaiers lê oop soos jou bed onder jou en wurms is jou bedekking. '

Amos 5:23

Neem die geraas van u liedere van My weg; Ek luister nie eers na die geluid van jou harpe nie.

Musiekinstrumente van Cornet

Daniël 3: 5

dat u op die oomblik dat u die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadnesar opgerig het.

Hosea 5: 8

Blaas die horing in Gibea, die basuin in Rama, maak 'n alarm by Beth-aven: Agter jou, Benjamin!

Psalm 98: 6

Met basuine en die geluid van die horing Skreeu vreugdevol voor die Koning, die HERE.

Daniël 3:10

U, koning, het 'n besluit gemaak dat elke man wat die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery en doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld moet aanbid.

Daniël 3: 7

Daarom, toe al die mense die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, val al die volke, nasies en mense van elke taal neer en aanbid die goue beeld wat Nebukadnesar die koning opgestel het.

Musiek Die Jode gebruik In privaat vermaak

Amos 6: 5

Wie improviseer vir die klank van die harp, en soos Dawid vir hulle liedere gekomponeer het,

Jesaja 5:12

Hulle bankette word begelei deur lier en harp, deur tamboeryn en fluit en deur wyn; Maar hulle steur hulle nie aan die dade van die HERE nie, en let ook nie op die werk van sy hande nie.

Musiek wat die Jode gebruik het by die inwyding van die tempel

2 Kronieke 5: 11-13

Toe die priesters uit die heiligdom uitgaan (want al die teenwoordige priesters het hulself geheilig sonder inagneming van verdeeldheid) en al die Levitiese sangers Asaf, Heman, Jeduthun en hulle seuns en bloedverwante, bekleed met fyn linne, met simbale, harpe en liere, oos van die altaar, en saam met hulle honderd -en -twintig priesters wat basuin op die trompette blaas toe die trompette en die sangers met een stem hulself laat hoor om die HERE te loof en te prys, en wanneer hulle verhef hulle stem vergesel van trompette en simbale en musiekinstrumente, en toe hulle die HERE prys en sê: Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, toe was die huis, die huis van die HERE, met 'n wolk vervul,

Musiek ou kore 'n Groot koorkoor wat God aan heman gegee het, veertien seuns en drie dogters

1 Kronieke 25: 6-7

Dit alles was onder die leiding van hul vader om te sing in die huis van die HERE, met simbale, harpe en liere, want die diens van die huis van God Asaf, Jeduthun en Heman was onder leiding van die koning. Hulle getal wat opgelei is om vir die HERE te sing, saam met hulle familielede, almal wat vaardig was, was 288.

Musiek ou kore Bygestaan ​​deur 'n orkes

1 Kronieke 15:16

Toe het Dawid met die stamhoofde van die Leviete gepraat om hul familielede as sangers aan te stel, met musiekinstrumente, harpe, liere, luidrugtige simbale om vreugdegeluide te verhoog.

Musiek ou kore Gevestigde koor onder leiding van voorganger

1 Kronieke 15:27

Nou was Dawid beklee met 'n kleed van fyn linne met al die Leviete wat die ark gedra het, en die sangers en Kenanja, die leier van die sang saam met die sangers. Dawid het ook 'n skouerkleed gedra.

Musiekinstrumente van gemaak van koper

1 Korintiërs 13: 1

As ek in die tale van mense en engele spreek, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n raserige gong of 'n klinkende simbaal geword.

Musiek wat die Jode gebruik het ter herdenking van groot manne

2 Kronieke 35:25

Toe sing Jeremia 'n klaaglied vir Josia. En al die sangers en sangers praat tot vandag toe oor Josia in hul klaagliedere. En hulle het vir hulle 'n verordening in Israel gemaak; kyk, dit is ook in die Klaagliedere geskryf.

Musiek wat die Jode tydens godsdienstige feeste gebruik het

2 Kronieke 30:21

Die kinders van Israel wat in Jerusalem was, het die fees van die ongesuurde brode sewe dae lank met groot vreugde gevier, en die Leviete en die priesters het die HERE dag na dag met harde instrumente tot eer van die HERE geprys.

Musiek Hoofmusikant

Nehemia 12:42

en Maaseja, Semaja, Eleásar, Ussi, Jóhanan, Malkija, Elam en Eser. En die sangers sing saam met Jisrahja, hulle leier,

Habakuk 3:19

Die Here HERE is my sterkte, en Hy het my voete gemaak soos voete van heuwels en my laat loop op my hoogtes. Vir die koorleier, op my snaarinstrumente.

Musiek ou kore Gereeld in diens

1 Kronieke 9:33

Dit is nou die sangers, hoofde van die vaders se huishoudings van die Leviete, wat in die kamers van die tempel gewoon het sonder om ander diens te doen; want hulle was dag en nag besig met hulle werk.

Musiek wat die Jode gebruik het by toewyding van stadsmure

Nehemia 12: 27-28

By die inwyding van die muur van Jerusalem het hulle die Leviete uit al hulle plekke gesoek om hulle na Jerusalem te bring, sodat hulle die toewyding met vreugde kon vier, met dankliedere en liedere onder begeleiding van simbale, harpe en liere . En die seuns van die sangers was bymekaar uit die distrik rondom Jerusalem en uit die dorpe van die Netofatiete,

Musiekinstrumente van Groot verskeidenheid van

Prediker 2: 8

Ek versamel ook vir my silwer en goud en die skat van konings en provinsies wat ek vir my sangers en sangers en die plesier van mans - baie byvroue - versamel het.

Musiek illustratief van hemelse geluk

Openbaring 5: 8-9

Toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met 'n harp en goue bakke vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. En hulle sing 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan te breek; want U is gedood en met u bloed mense gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie.

Musiekinstrumente van Sackbut, 'n harp

Daniël 3: 5

dat u op die oomblik dat u die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadnesar opgerig het.

Daniël 3:10

U, koning, het 'n bevel gemaak dat elke man wat die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery en doedelsak en allerhande musiek hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid.

Daniël 3:15

As u nou gereed is, hoor u op die oomblik die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery en doedelsak en allerhande soorte musiek, om neer te val en die beeld wat ek gemaak het, baie goed te aanbid, maar as u dit doen nie aanbid nie, jy sal onmiddellik in die middel van 'n vuuroond gegooi word; en watter god is daar wat jou uit my hande kan verlos?

Daniël 3: 7

Daarom, toe al die mense die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, val al die volke, nasies en mense van elke taal neer en aanbid die goue beeld wat Nebukadnesar die koning opgestel het.

Musiekinstrumente van fluit

Daniël 3: 5

dat u op die oomblik dat u die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadnesar opgerig het.

Daniël 3:10

U, koning, het 'n besluit gemaak dat elke man wat die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery en doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld moet aanbid.

Daniël 3:15

As u nou gereed is, hoor u op die oomblik die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery en doedelsak en allerhande soorte musiek, om neer te val en die beeld wat ek gemaak het, baie goed te aanbid, maar as u dit doen nie aanbid nie, jy word onmiddellik in die middel van 'n vuuroond gegooi; en watter god is daar wat jou uit my hande kan verlos?

Daniël 3: 7

Daarom, toe al die mense die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, val al die volke, nasies en mense van elke taal neer en aanbid die goue beeld wat Nebukadnesar het die koning opgerig.

Musiek Makalath, maschil, leannoth Hierdie terme word in die titels van

Psalm 53: 1

Die dwaas het in sy hart gesê: Daar is geen God nie; hulle is bedorwe en het gruwelike onreg gepleeg; Daar is niemand wat goed doen nie.

Psalm 88: 1

HERE, die God van my heil, ek het dag en nag voor U geroep.

Musiekinstrumente van Dikwels duur versier

Esegiël 28:13

Jy was in Eden, die tuin van God; Elke kosbare klip was jou bedekking: die robyn, die topaas en die diamant; Die beryl, die oniks en die jaspis; Die lapis lazuli, die turkoois en die smarag; En die goud, die afwerking van u instellings en voetstukke, was in u. Op die dag dat u geskape is, was hulle voorbereid.

Musiekinstrumente van gemaak van amandelhout

1 Konings 10:12

Die koning het gemaak van die amandelbome vir die huis van die HERE en die huis van die koning, ook liere en harpe vir die sangers; sulke almelbome het nie weer ingekom nie en is tot vandag toe nog nie gesien nie.

Musiek Illustratief (ophou van) van rampe

Jesaja 24: 8-9

Die vrolikheid van tamboeryne hou op, die geraas van die feesgangers hou op, die vrolikheid van die harp hou op. Hulle drink nie wyn met sang nie; Sterk drank is bitter vir diegene wat dit drink.

Musiek Gebruik om vriende mee weg te stuur

Genesis 31:27

Waarom het u in die geheim gevlug en my bedrieg en my dit nie vertel nie, sodat ek u met vreugde en met liedere, met tamboeryn en lier kon wegstuur?

Musiek Sheminith In die titels van

Psalm 6: 1

HERE, bestraf my nie in u toorn nie, en kasty my nie in u toorn nie.

Psalm 12: 1

Help, HERE, want die godvresende man hou op, want die getroues verdwyn uit die mensekinders.

Musiekinstrumente van Dulcimer, 'n dubbele pyp

Daniël 3: 5

dat u op die oomblik dat u die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadnesar opgerig het.

Daniël 3:10

U, koning, het 'n bevel gemaak dat elke man wat die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery en doedelsak en allerhande musiek hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid.

Daniël 3:15

As u nou gereed is, hoor u op die oomblik die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery en doedelsak en allerhande soorte musiek, om neer te val en die beeld wat ek gemaak het, baie goed te aanbid, maar as u dit doen nie aanbid nie, jy word onmiddellik in die middel van 'n vuuroond gegooi; en watter god is daar wat jou uit my hande kan verlos?

Musiekinstrumente van gemaak van sparrenhout

2 Samuel 6: 5

Intussen vier Dawid en die hele huis van Israel voor die aangesig van die HERE met allerhande instrumente van sipreshout en met liere, harpe, tamboeryne, kastanjes en simbale.

Musiekinstrumente van vroeë uitvinding van

Genesis 4:21

Sy broer se naam was Jubal; hy was die vader van almal wat lier en pyp speel.

Musiekinstrumente van gemaak van silwer

Numeri 10: 2

Maak vir jou twee trompette van silwer; van gehamerde werk moet jy dit maak; en jy sal dit gebruik om die gemeente te ontbied en om die kampe te laat wegtrek.

Musiek wat die Jode tydens begrafnisplegtighede gebruik het

Matteus 9:23

Toe Jesus in die amptenaar se huis kom en die fluitspelers en die skare in lawaaierige onrus sien,

Musiek bespreek tydens offerandes

2 Kronieke 29: 27-28

Toe gee Hiskia die bevel om die brandoffer op die altaar te bring. Toe die brandoffer begin, het die lied tot die HERE ook begin met die trompette, vergesel van die instrumente van Dawid, die koning van Israel. Terwyl die hele vergadering aanbid het, sing die sangers ook en die basuine blaas; dit alles het aangehou totdat die brandoffer klaar was.

Musiek Vroeë uitvinding van

Genesis 4:21

Sy broer se naam was Jubal; hy was die vader van almal wat lier en pyp speel.

Musiek wat die Jode gebruik het om die tempel te lê

Esra 3: 9-10

Toe staan ​​Jesua met sy seuns en broers verenig met Kadmiël en sy seuns, die seuns van Juda en die seuns van Henadad met hulle seuns en broers, die Leviete, om toesig te hou oor die arbeiders in die tempel van God. En toe die bouers die fondament van die tempel van die HERE gelê het, het die priesters met trompette in hulle klere gestaan ​​en die Leviete, die seuns van Asaf, met simbale om die HERE te loof volgens die voorskrifte van koning Dawid van Israel.

Musiek verdeel in instrumentaal

Daniël 6:18

Daarna het die koning na sy paleis gegaan en die nag gevas, en geen vermaaklikheid was voor hom nie; en sy slaap het vir hom gevlug.

Musiek Fisiese effek van, op die mens

1 Samuel 6: 15-16

Die Leviete het die ark van die HERE en die boks wat daarin was, waarin die goue voorwerpe was, afgehaal en op die groot klip neergesit; en die manne van Bet-Semes het brandoffers gebring en dié dag aan die HERE slagoffers gebring. Toe die vyf here van die Filistyne dit sien, keer hulle die dag terug na Ekron.

Musiekinstrumente van gemaak van horings van diere

Josua 6: 8

En dit was so dat, toe Josua met die volk gespreek het, die sewe priesters wat die sewe ramshorings dra voor die HERE vorentoe gegaan het en op die ramshorings geblaas het; en die verbondsark van die HERE het hulle gevolg.

Musiekinstrumente van Dulcimer

Daniël 3: 5

dat u op die oomblik dat u die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadnesar opgerig het.

Musiekinstrumente van Sackbut

Daniël 3: 5

dat u op die oomblik dat u die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadnesar opgerig het.

Musiekname van Dulcimer

Daniël 3: 5

dat u op die oomblik dat u die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadnesar opgerig het.

hoe om vars kruisement te hou

Musiekname van Sackbut

Daniël 3: 5

dat u op die oomblik dat u die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadnesar opgerig het.

Musiekname van fluit

Daniël 3: 5

dat u op die oomblik dat u die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadnesar opgerig het.

Musiek wat gebruik word in afgodsaanbidding

Daniël 3: 5

dat u op die oomblik dat u die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadnesar opgerig het.

Musiekinstrumente van Made by tyrians

Esegiël 28:13

Jy was in Eden, die tuin van God; Elke kosbare klip was jou bedekking: die robyn, die topaas en die diamant; Die beryl, die oniks en die jaspis; Die lapis lazuli, die turkoois en die smarag; En die goud, die afwerking van u instellings en voetstukke, was in u. Op die dag dat u geskape is, was hulle voorbereid.

Music Alamoth 'n Musikale term wat verskyn in

1 Kronieke 15:20

en Sagaria, Asiël, Semiramot, Jehiël, Unni, Eliab, Maaseja en Benaja, met harpe op alamot;

Musiekkamers vir musikante in die tempel, in die visioen van Esegiël

Esegiël 40:44

Van buite na die binneste poort was kamers vir die sangers in die binneste voorhof, waarvan een aan die kant van die noordpoort was, met die voorkant na die suide, en een aan die kant van die suidpoort na die noorde.

Musiekinstrumente van die Jode gevier vir die uitvinding

Amos 6: 5

Wie improviseer vir die klank van die harp, en soos Dawid vir hulle liedere gekomponeer het,

Musiekvoorloper

Nehemia 12:42

en Maaseja, Semaja, Eleásar, Ussi, Jóhanan, Malkija, Elam en Eser. En die sangers sing saam met Jisrahja, hulle leier,

Musiek Higgaion

Psalm 9:16

Die HERE het Homself bekend gemaak; Hy het oordeel uitgevoer. In die werk van sy eie hande word die goddelose gevang. Higgaion Selah.

Psalm 92: 3

Met die luit met tien snare en met die harp, met dawerende musiek op die lier.

Psalm 19:14

Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart aanneemlik wees in u oë, HERE, my rots en my Verlosser.

Musiekinstrumente van Invented by jubal

Genesis 4:21

Sy broer se naam was Jubal; hy was die vader van almal wat lier en pyp speel.

Musiek Shiggaion En sy meervoud, shigionoth, in die titel van

Habakuk 3: 1

Volgens Shigionoth 'n gebed van die profeet Habakuk.

Musiek Alamoth En in die titel van

Psalm 46: 1

God is ons toevlug en sterkte, 'n baie hulp in die moeilikheid.

Musiek Muth-labben In die titel van

Psalm 9: 1

Ek wil die HERE loof met my hele hart; Ek sal vertel van al u wonders.

Musiek Nehiloth Verskyn in die titel van

Psalm 5: 1

Luister na my woorde, HERE, let op my kreun.

Musiek Shiggaion In die titel van

Psalm 7: 1

HERE my God, by U het ek skuil; Red my van almal wat my jaag, en red my,

Wetenskappe Musiek

1 Kronieke 25: 6

Dit alles was onder die leiding van hul vader om te sing in die huis van die HERE, met simbale, harpe en liere, want die diens van die huis van God Asaf, Jeduthun en Heman was onder leiding van die koning.

1 Kronieke 16: 4-7

Hy het sommige van die Leviete aangestel as bedienaars voor die ark van die HERE, selfs om die HERE, die God van Israel, te vier en te dank en te loof: Asaf, die hoof, en tweede vir hom Sagaria, dan Jeiël, Semiramot, Jehiël, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeiel, met musiekinstrumente, harpe, liere; ook het Asaf simbale wat hard klink, en Benaja en Jahasiël, die priesters, het voortdurend op die trompette geblaas voor die verbondsark van God.

Onderwerpe oor musiek

Ek sal jou prys met musiek

Psalm 104: 33

Ek sal tot eer van die HERE sing, solank ek lewe; Ek sal my God loof terwyl ek bestaan.

Musiek om te vier

Spreuke 29: 6

Deur oortreding word 'n slegte mens vasgevang, maar die regverdige sing en juig.

Geen musiek nie

Klaagliedere 5:14

Ouderlinge is weg van die hek, jongmanne van hul musiek.

Prys die Here met musiek!

Jeremia 20:13

Sing tot eer van die HERE, prys die HERE! Want Hy het die siel van die behoeftige verlos uit die hand van kwaaddoeners.

Hartseer musiek

Job 30:31

Daarom draai my harp na rou, en my fluit na die geluid van die wat huil.

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: